Materiaalin virtaus ja tuotteiden sijoittelu varastossa

Tuotteiden virtaus varastossa voidaan toteuttaa eri periaatteilla, joiden perusmuodot ovat suora virtaus, U-virtaus ja L- eli kulmavirtaus. Nimikkeiden sijoittelu varastoon voidaan suunnitella ABC-analyysin perusteella siten, että nopeimmin kiertävät nimikkeet ovat lähellä pakkaus- ja lastausaluetta kun taas hitaimmin kiertävät ovat kauimpana siitä. Näin nopeasi kiertävien nimikkeiden keräily on nopeaa ja aina ei keräilykierroksen tarvitse edetä eniten kiertävien nimikkeiden aluetta kauemmas.

Suurissa varastoissa on työn sujuvuuden takaamiseksi ja keräilytrukkien törmäysten välttämiseksi suunniteltu keräilyreitit siten, että hyllyväleissä liikenne on yksisuuntaista ja keräilyreitit muodostuvat sen perusteella. Tällöin nimikkeiden sijoittelussa myös huomioitava keräilyreitit siten, että painavimmat ja suurikokoisimmat nimikkeet sijaitsevat keräilyreitin alkupäässä niin, että ne jäävät keräilyn edetessä kuorman alimmaisiksi.

Suora virtaus

Suorassa virtauksessa eli läpivirtauksessa tavara saapuu ja lähtee rakennuksen vastakkaisilta sivuilta.

Suoravirtauksen etuna on se, että varaston pituus ja leveys ovat melko vapaasti määrättävissä.

Suoravirtausperiaatteella toimiva varasto edellyttää rakennuksen molempiin päätyihin riittävät piha-alueet vastaanotto- ja lastauslaitureille ja liikenteelle.

Suoravirtausvarastossa nimikkeiden ABC-luokituksen mukainen sijoitus on selkeä. Haittana tässä ratkaisussa on se, että vastaanottoalueelta on pitkä matka A-nimikkeiden sijaintipaikalle, jolloin hyllytys vaatii paljon tavaran kuljettamista.

U-virtaus

U-virtauksessa saapuva ja lähtevä liikenne tapahtuu rakennuksen samalta sivulta. Tätä periaatetta esittää oheisen kuvion mukainen ratkaisu.

U-virtauksen ansiosta paljon nimikkeitä voidaan sijoitella lyhyiden keräilymatkojen päähän. Hyllystöt voidaan sijoitella monella eri tavalla.

U-virtausvaraston tontti voi olla pienempi kuin suoran virtauksen sijoittelussa. U-virtaus tarvitsee kuitenkin enemmän käytävätilaa.

U-virtauksessa A-nimikkeiden sijainti saadaan lähelle sekä saapuvaa, että lähtevää tavaravirtaa, jolloin niiden käsittely on nopeaa.

Vastaanotto- ja lähetysalue voivat myös olla yhdistetyt, jolloin saapuvan ja lähtevän virtauksen välissä ei ole varastopaikkoja. Vastaava tilanne on myös silloin kun saapuvalle ja lähtevälle virralle ei ole erillisiä laitureita ja kulkuovia.

Nimikkeiden sijoitteluun on erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista edellä on kuvattu kaksi erilaista ratkaisua.

L-virtaus eli kulmavirtaus

L-virtauksessa tavaran saapuva ja lähtevä virtaus tapahtuu varaston viereisiltä sivuilta.

Varaston tarvitsema tontti on pienempi kuin suoran virtauksen varastossa, mutta suurempi kuin U-virtausvarastossa.

Nimikkeiden sijoittelussa nopeasti kiertävien nimikkeiden sijoittelu lähettämön lähelle mahdollistuu L-virtauksessa hyvin.