Varaston lay-out

Varaston lay-out tarkoittaa pohjapiirrosta eli sitä miten hyllyt, käytävät sekä tilat eri toiminnoille ja tarvikkeille sijoittuvat varastossa. Karkea lay-out –suunnittelu kannattaa tehdä jo varhaisessa varastotilan suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun edetessä ja kun varaston toiminnan pääperiaatteet (esimerkiksi materiaalin virtaus) on tiedossa, voidaan edetä tarkempaan suunnitelmaan.

Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat läheisyys, tilantarve, turvallisuus, teknologian vaatimukset, eri toiminnot ja pakkausmateriaalin sekä kierrätettävän ja kaatopaikkajätteen tilat.

Turhan liikkumisen ja tavaroiden siirtelyn välttämiseksi tietyt toiminnot ja tarvikkeet sekä laitteet kannattaa sijoittaa lähekkäin ja kulkuyhteydet tulee suunnitella eri toimintojen kannalta mahdollisimman sujuviksi. Lean-ajattelun mukaisesti varaston lay-out ja toiminta suunnitellaan siten, että vältetään hukkaa (waste), joista yksi merkittävä on aikahukka eli aika, joka kuluu esimerkiksi turhaan siirtelyyn ja kulkemiseen varastossa. Periaatteena olisi hyvä olla se, että kun tavara tuodaan varastoon, niin siihen ei tarvitse koskea ennen kuin se on lähdössä varastosta. Huonosti suunnitellussa tai liian ahtaassa varastossa erityisesti lähtevien tavaroiden alueella syntyy helposti tilanteita, joissa esimerkiksi siirtokuormausta (cross docking) odottavat tavarat ovat tiellä ja niitä joudutaan siirtelemään.

Kaikille toiminnoille on varattava paikkansa ja toiminnot on hyvä sijoittaa siten että vältytään turhalta tavaran siirtelyltä. Kuvassa kaapelin mittauslaite.

Varastotilan tarve riippuu varastoitavan tavaran kokonaismäärästä ja kiertonopeudesta, nimikkeiden määrästä sekä varastopaikkajärjestelmästä. Tila on merkittävä kustannustekijä ja varastosaldon vaihtelu aiheuttaakin tarvetta kompromisseille – tyhjää tilaa ei haluta ylläpitää hiljaisenakaan aikana, mutta toisaalta tuotteiden pitäisi mahtua varastoon myös varastosaldon ollessa suurimmillaan. Usein varaston täyttöasteen ollessa suurimmillaan osa tuotteista joudutaan varastoimaan väliaikaisille varastopaikoille esimerkiksi käytäville sellaisiin kohtiin, joissa ne eivät aiheuta haittaa liikkumiselle.

Tilapäisesti tavaraa voidaan varastoida käytävällä kunhan se ei haittaa liikkumista varastossa.

Varastosaldon vaihtelua aiheuttavat esimerkiksi kysynnän kausivaihtelut ja kampanjatuotteet. Yleensä lyhytaikainen kampanjatuotteiden varastointi voi vaatia paljonkin tilaa ja siihen tarkoitukseen kannattaa varastossa olla oma alueensa, josta on helppo ja nopea kulku lähetysalueelle. Jos varastoitavat tuotteet ovat sellaisia, että niiden kausivaihtelu on voimakasta ja samanaikaista, kannattaa hiljaisen ajan tyhjälle tilalle yrittää keksiä jotain käyttöä. Voisiko varastotilaa hiljaisena aikana vuokrata tai voisiko sinne sijoittaa joitain lisäarvotoimintoja?

Varastopaikkajärjestelmän vaikutus tilantarpeeseen voi olla merkittävä, joten järjestelmän valinta on hyvä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varaston suunnittelua. Kiinteäpaikkajärjestelmä on helppo hallita yksinkertaisellakin tiedonhallinnalla, mutta se vaatii enemmän tilaa kuin vaihtuvapaikkajärjestelmä, joka puolestaan edellyttää atk-pohjaisen varastopaikkahallinnan.

Tilantarve eri toiminnoille riippuu varastoitavista tuotteista ja varaston toiminnasta. Kerralla käsiteltävien saapuvien ja lähtevien erien koko ja toimitusfrekvenssi määrittävät vastaanotto- ja lähetysalueen tilantarpeen. Tilaa näille toiminnoille kannattaa varata reilusti, ahtaat tilat vaikeuttavat ja hidastavat työskentelyä, aiheuttavat ylimääräistä työtä sekä myös turvallisuusriskejä.

Jos saapuva ja lähtevä tavara voidaan selkeästi ajoittaa eri päiville tai eri vuorokauden aikaan, voidaan samaa aluetta käyttää sekä saapuvan että lähtevän tavaran käsittelyyn.

Yhdistetty saapuvan ja lähtevän tavaran alue, jossa erilaiset kyltit osoittavat mistä saapuva tavara on tulossa ja lähtevän tavaran määräsuuntaa.

Varastossa saattaa olla myös toimistotyöpiste tai useitakin työpisteitä, joissa käsitellään tilauksia ja tehdään muita varaston jokapäiväiseen toimintaan liittyviä toimistotöitä. Työpisteen on hyvä sijaita keskeisellä, helposti saavutettavalla paikalla, mutta siten, että siinä on riittävä työrauha ja riittävästi tilaa.

Varaston vuoropäällikön työpiste keskellä varaston vilinää.