Kategoria: Hör

Tarvittavia dokumentteja

Pyrkimys on, että yhdistetyissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa voitaisiin käyttää vain yhtä ja yhtenäistä vaarallisen aineen kuljetusasiakirjaa, jossa luokitus ja kaikki muut tarvittavat tiedot, esim. lähettäjän vakuutus tietojen oikeellisuudesta, annetaan vaadittavalla tavalla ja kaikkien sovellettavien...

Pakkaaminen ja merkinnät

Vaarallisten aineiden pakkaamisessa on oikeastaan vain yksi tärkeä perussääntö, johon koko toiminta nojautuu: Pakkauksen on kestettävä sisältämänsä aine ja tavara ja suojeltava sitä kaikissa normaaleissa kuljetusolosuhteissa. Tämän toteutuminen varmistetaan noudatettaessa pakkausmääräyksiä, jotka perustuvat YK:n...

Yhdistetyt kuljetukset

Erilaiset multimodaalit, intermodaalit eli yhdistetyt kuljetukset, joissa sovelletaan useita eri kuljetusmuotoja ja vaarallisen aineen kuljetuksissa näiden jokaisen vak-määräyksiä, ovat yleisiä. Tällöin on lähettäjän ja kuljetusta järjestävän toiminnanharjoittajan, kuljetuksen suorittajan, oltava etukäteen hyvin selvillä aiotusta...

Kansalliset kuljetusmääräykset

Kansallisesti Suomessa noudatetaan maantiekuljetuksissa VAK-määräyksiä ja rautatiekuljetuksissa rautatie-VAK-määräyksiä, jotka ovat yhteneväiset maantie-VAK-määräysten kanssa. Ylin toimivaltainen viranomainen vaarallisten aineiden kuljetuksissa on liikenne- ja viestintäministeriö ja omalla toimialallaan toimivat sitten Traficom , tullilaitos, poliisiviranomaiset, rajavartiolaitos, satamaviranomaiset,...

Kansainväliset kuljetusmääräykset

Kansainvälisten vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuden perussääntö on yhteiset pelisäännöt kaikkien kuljetusmuotojen hoitamisessa. Nämä pelisäännöt sisältävät lukuisia erilaisia maailman- ja maanosanlaajuisia sopimuksia ja määräyskokoelmia. Joitakin määräysten nimiä ja lyhenteitä on jo edellä mainittu. Yleisesti voidaan...

VAK-Turvallisuusneuvonantaja

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä niihin liittyvää pakkaus- ja/tai lastaustoimintaa harjoittavan yrityksen tulee nimetä turvallisuusneuvonantaja valvomaan, ohjaamaan ja kehittämään näitä toimintoja yrityksessä, toiminnanharjoittajan valvonnassa. (Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta, 274/2002 muutoksineen) Turvallisuusneuvonantajaa ei...

Kuljetuksen suorittaja ja kuljettaja

Kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on ennen matkan alkamista varmistauduttava siitä, että ajoneuvo vastaa kysymyksessä olevaa kuljetusta sekä on asianmukaisesti miehitetty ja kuormattu, sekä huolehdittava, että kuljetus suoritetaan voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Ottaessaan...

Vastuut

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta saa kuljettaa käytettävässä kuljetusmuodossa ja että aine on luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu kaikkien kuljetuksessa sovellettavien kuljetusmuotojen vaatimalla tavalla. Vastuu on ankara. Kuormaajalla, pakkaajalla, säiliön täyttäjällä ja vastaanottajalla...

Luokitusjärjestelmä

Vaarallisten aineiden luokitusjärjestelmä kokonaisuutena on kehittynyt nykyiseen muotoonsa GHS-järjestelmän myötä. Eri kuljetusmuotojen kuljetusmääräykset perustuvat YK:n julkaisemiin suosituksiin eli mallimääräyksiin, UN Orange Book’iin eli oranssikirjaan. GHS on pantu täytäntöön Euroopassa CLP-kemikaaliasetuksella, joka hyväksyttiin EU:ssa joulukuussa...

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallinen aine voi olla kemikaali, joka on vaaralliseksi luokiteltua ainetta käyttöturvallisuusmääräysten perusteella ja edellyttää varastoinnissa tiettyjä turvallisuus- ja muita erillistoimia. Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio. Vaarallinen aine ei välttämättä vaadi mitään erityishuomiota...