Kategoria: Kau

Varaston toiminnan mittaaminen

Varaston palvelukyky ja tehokkuus Varaston palvelukyky tarkoittaa varaston kykyä täyttää tehtävänsä. Palvelukykyä voidaan mitata monin eri tavoin. Soveltuva tapa riippuu yrityksen ja varaston toiminnan luonteesta, varaston roolista ja sijainnista kysyntä-toimitusketjussa sekä itse tuotteesta. Varaston...

Varastotyypit ja -tekniikka

Eri tarpeisiin ja toimitusketjun eri kohtiin tarvitaan erilaisia varastoja. Toiminnan mukainen luokittelu Varastoja voidaan niiden toiminnan ja tarpeen mukaisesti eritellä seuraavasti: Perus-/käyttö-/kierto-/eräkokovarasto Perusvarastoksi (basic stock), käyttövarastoksi, kiertovarastoksi (cycle stock) tai eräkokovarastoksi (lot-size inventory) sanotaan...

Varastonohjaus

Varastonohjauksella (inventory management) hallitaan varastoon sitoutunutta pääomaa ja materiaalivirtoja. Varastonohjauksen perustehtäviä ovat kierto- ja varmuusvarastojen hallinta. Materiaalinohjauksessa käytetään imuohjausta tai työntöohjausta. Varastonohjauksessa olennaista on, missä valmiusvaiheessa tuotetta varastoidaan. Mitä valmiimpana tuotetta varastoidaan, sitä enemmän...

Varastoprosessi ja varastotoiminnot

Varastoprosessin toiminnot liittyvät tulo- ja lähtölogistiikkaan, itse varastointiin ja mahdollisiin lisäarvopalveluihin (VAL- Value Adding Logistics). Varastoprosessi on jokaisessa varastossa omanlaisensa, mutta pääprosessin vaiheet ovat yleensä samankaltaiset. Varastoprosessiin vaikuttaa varastoitava tavara, varaston toiminnan luonne, varastoteknologia...

Varastohyllyt

Hyllytön varastointi Periaatteessa halvin varastointiratkaisu on hyllytön varastointi. Se on mahdollista, kun varastointiyksiköitä voidaan pinota päällekkäin. Esimerkiksi laatikot, häkit ja nestekontit soveltuvat pinottaviksi. Myös lavakuormia voidaan pinota päällekkäin, jos ne kestävät pinoamisen. Usein päällekkäin...

Hyllystöt, trukit, kuljettimet ja elevaattorit

Varasto voi koostua pelkästään yhdestä hyllytyypistä. Jos kaikki tavara liikkuu kuormalavoilla voi varastossa olla pelkästään kuormalavahyllyjä, juures- ja vihannesvarastot puolestaan voivat toimia hyllyttömällä syväkuormausperiaatteella. Usein varastossa kuitenkin käsitellään tavaraa erilaisissa yksiköissä ja hyllytyyppejä tarvitaan...

Varastopaikkajärjestelmä

Varastonimikkeiden sijoittelu perustuu johonkin varastopaikkajärjestelmään. Paljon käytetty järjestelmä perustuu aktiivi- ja reservipaikkoihin. Keräily tapahtuu aktiivipaikoilta, kun taas reservipaikat toimivat aktiivipaikkojen täydennysvarastoina. Aktiivipaikkoja ovat alimmat hyllyt ja muutoin keräilijän hyvin saavuttamat paikat, joilta keräily on...

Varaston lay-out

Varaston lay-out tarkoittaa pohjapiirrosta eli sitä miten hyllyt, käytävät sekä tilat eri toiminnoille ja tarvikkeille sijoittuvat varastossa. Karkea lay-out –suunnittelu kannattaa tehdä jo varhaisessa varastotilan suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun edetessä ja kun varaston toiminnan pääperiaatteet (esimerkiksi...

Materiaalin virtaus ja sijoittelu

Tuotteiden virtaus varastossa voidaan toteuttaa eri periaatteilla, joiden perusmuodot ovat suora virtaus, U-virtaus ja L- eli kulmavirtaus. Nimikkeiden sijoittelu varastoon voidaan suunnitella ABC-analyysin perusteella siten, että nopeimmin kiertävät nimikkeet ovat lähellä pakkaus- ja lastausaluetta...

Lastauslaiturit

Lastaus- ja purkulaiturien sijainti on tärkeä tekijä varaston materiaalivirtauksen sujuvuuden ja siten toiminnan tehokkuuden kannalta. Tontin muoto, varaston sijainti tontilla ja rakennuksen muoto vaikuttavat laiturien sijaintipäätökseen. Lastauslaiturien sijainti puolestaan vaikuttaa siihen minkälainen materiaalivirtaus varastossa...