Yhteinen työpaikka

Yhteinen työpaikka käsitteen aineisto perustuu isolta osin Työturvallisuuskeskuksen (TTK) työturvallisuuskortin koulutusaineistoon. Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jossa työskentelee usean eri työnantajan työntekijöitä. Tilaajalla tarkoitetaan esimerkiksi satamaa, jossa toimii monia eri yrityksiä ja työskentelee heidän työntekijöitä (esimerkkinä huolitsijoita, ahtaajia, laivojen työntekijöitä, kuljetusyrityksien autonkuljettajia jne.). He voivat olla tekemisissä keskenään, joko osin tai tehdä työtä yhdessä. Ulkopuolisia ei alueelle lasketa ja kaikilla siellä toimivilla pitää olla voimassa oleva työturvallisuuskortti.

Tilaustyöntekijät, vierailijat, projektityöntekijät, yhteistyökumppanit, raaka-aineiden toimittajat.
Kuva 1. Yhteinen työpaikka (Työturvallisuuskeskus, 2022)

Yhteisellä työpaikalla voi olla kuvassa 1. mainittuja toimijoita:

 • TILAAJA on yhteisen työpaikan ”omistaja / hallinnoija”
 • tilaustyön tekijöitä, esimerkiksi koneiden kunnostustyöntekijöitä.
 • projektityöntekjöitä, esimerkiksi atk-ohjelmistojen asentajia
 • vierailijoita, esimerkiksi koulujen opiskelijoita kierroksella linja-autolla
 • yhteistyökumppaneita, esimerkiksi kuljetussuunnittelijoita, toimistotyöntekijöitä, huolitsijoita (tekevät dokumentteja koskien sataman kuormia), autonkuljettajia jne.
 • raaka-aineen toimittajia, näitä voivat olla esimerkiksi teollisuudessa tuotantoprosesseissa tarvittavien tuotteiden noutajia / toimittajia

Esimerkkinä kuljetusalan yhteisistä työpaikoista on terminaalit, satamat ja linja-autoasemat. Siellä tyypillisiä yhteisen työpaikan tilanteita ovat lastaus- ja purkauslaiturit sekä -paikat.

Kuormien lastaus- ja purkaustilanteita on monilla eri aloilla esimerkiksi teollisuudessa ja rakennuksilla, näillä kaikilla voi olla yhteisiä laitteita, nostureita, trukkeja tai muita tavaroiden käsittelyssä käytettäviä koneita ja välineitä. 

Yhteisillä työpaikoilla liikkuvilla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, kortin voimassaoloaika on 5 vuotta, kortin vanhentuessa tulee käydä uusi päivän mittainen työturvallisuuskorttikoulutus. Koulutuksen järjestäjiä on useita, mutta koulutuksen järjestäjällä täytyy olla Työturvallisuuskeskuksen hyväksyntä koulutusrekisteriin. Työturvallisuuskeskus hoitaa ja ylläpitää työturvallisuuskorttirekisteriä sekä myöntää Suomessa työturvallisuuskortit.

Alla oleva Työturvallisuuskeskuksen kuva 2. avartaa hyvin kuinka turvallisuutta tulee rakentaa ja seurata.

Kuva 2. Turvallisuuden seuranta yhteisellä työpaikalla (Työturvallisuuskeskus, 2022)

Yhteisen työpaikan toimijoina ovat:

TILAAJA, jonka tehtävänä on

 • johtaa turvallisuusyhteistyötä
 • määritellä toimintaperiaatteet joiden mukaan alueella tulee toimia
 • valita toimittaja / toimittajat ja mahdollisesti aliurakoitsijat
 • hyväksyä kustannukset ja valvoa toimintaa sekä hyväksyä työn lopputuloksen

TOIMITTAJA, jonka tehtävä on

 • toimittajan velvollisuus on opastaa ja perehdyttää omat työtekijät, myös yksityiskohtainen työnopastus, kysy jos jokin asia mietityttää
 • valitsee omat aliurakoitsijat
 • valvoo ja johtaa työtä
 • osallistuu turvallisuusyhteistyöhön ja vastaa työn lopputuloksesta

Vastaavalla tavalla tapahtuu vastuunjako myös vuokratyössä jossa on vuokratyön tilaaja sekä vuokratyöyritys. Myös nuoret työssä oppijat tulee huomioida, että heihin sovelletaan saman periaatteen käytäntöä.

Kuten yllä bb oleva kuva esittää niin ensin on jo aiemmin mainittu TILAAJA ja TOIMITTAJA ovat sopimussuhteessa keskenään.

Ensin näiden kahden välillä tehdään toiminnan arviointi ristiin ja kun se on suoritettu niin seuraavaksi hyväksytty TILAAJA ja TOIMITTAJA tekevät keskenään sopimuksen, jonne on kirjattu kulloisessakin tapauksessa työn ja työn vaarojen tunnistaminen sekä kyseisen toiminnan riskien arviointi.

Tällöin on määritelty kyseisen yhteisen työpaikan kaikkien työntekijöiden pätevyysvaatimukset (esim. vaarallisten aineiden käsittelyssä) sekä millaiset turvallisuuteen liittyvät erilaiset kortit kyseisten henkilöiden tulee omata (esim. työturvallisuuskortti, tulityökortti. ensiapukortti jne).

Kun nämä periaatteet on selvitetty ja kirjattu ylös niin työntekijän saapuessa yhteiselle työpaikalle siellä tulee tapahtua huolellisesti työpaikkakohtainen ja työtehtäväkohtainen perehdytys sekä saada hänelle kuvallinen henkilökortti ja kulkulupa alueelle saapumiseksi. Myös työpaikan työluvan saamiseen liittyy oleellisena osana tiedostaa kyseisen työpaikan toimintatavat, jotka täytyy käydä huolellisesti läpi varmistaen niin että työntekijällä on riittävä perehtyneisyys omaan työpaikkaan sekä työtehtävään mukaan lukien myös työterveyshuoltoon liittyvät asiat.

Sinun on hyvä myös kysyä itseltäsi, että tunnistanko oman työpaikkani toimijat? Jos et vielä niin perehdy lisää asiaan!

Liikenne, liikkuminen ja toimintatavat työkohteessa (yhteisellä työpaikalla)

Kuva 3. Infotaulu työkohteessa vaadittavista varusteista (Työturvallisuuskeskus, 2022)

Yllä oleva kuva on yhteisen työpaikka-alueen ulkopuolella (portilla), jossa annetaan informaatio mitä kaikkea suojavarusteita ja ohjeistusta kyseinen yhteinen työpaikka edellyttää siellä toimivilta.

kyseisessä infotaulussa tällä työpaikalla edellytetään:

 • voimassa oleva työturvallisuuskortti (kortti on voimassa aina 5 vuotta kerrallaan)
 • asiattomilta pääsy kielletty
 • käytettävä suojakypärää
 • käytettävä suojalaseja
 • käytettävä turvaliiviä
 • käytettävä suojajalkineita
 • käytettävä suojakäsineitä
 • käytettävä kuulosuojainta
 • käytettävä hengityksensuojaimia
 • käytettävä putoamissuojaimia
 • ajettaessa yhteisen työpaikan alueella on 30 km/h maksiminopeusrajoitus

Lisäksi yhteisellä työpaikalla toimivien on

 • tunnettava oman työpaikan työsuojeluorganisaation toimintaa
 • ymmärrettävä oma vastuu työturvallisuudesta
 • tiedettävä miten sinun työpaikkasi työterveyshuolto on järjestetty

On myös osattava huomioida yhteisen työpaikan vaaratekijöitä ja niitä on ainakin seuraavia:

 • liikkuminen yhteisellä työpaikalla, huomioi toiset ja älä häiritse muiden työskentelyä
 • liukastumisvaara ja kompastumisvaara
 • putoamisvaara
 • koneet ja laitteet sekä niiden käyttö huomioiden koneiden / laitteiden suojaetäisyydet
 • huomatessasi jonkin vaaratekijän tms. ilmoita siitä esihenkilöllesi
 • nostotyön vaarat esim. painavien taakkojen nosto käsin esim. selkää vaurioittamatta
 • kemikaalivaarat, sellaisia aineita käsiteltäessä on muistettava kyseisten aineiden turvallisuusohjeet

Yhteinen turvallinen työpaikka  –  PAREMPI TYÖ