PSYM – Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräykset

Huolinta muodostaa kokonaisuuden, jota ei ole yhtenäisesti oikeudellisesti säännelty. Tämän vuoksi on pohjoismaisten huolintaliittojen aloitteesta kehitetty alan yhteiset pelisäännöt, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM). Uusitut ehdot PSYM 2015 tulivat käyttöön 1.1.2016:

Taustatietoa PSYM määräyksistä

Ensimmäiset pohjoismaiset speditööriehdot ovat jo vuodelta 1919 ja niitä on sen jälkeen uusittu vuosina 1959, 1974, 1985, 1998 ja 2000. Vuodesta 1959 lähtien ehdot ovat syntyneet Pohjoismaisen Speditööriliiton ja neljän pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) huolinta- ja kuljetusasiakkaita edustavien elinkeinojärjestöjen neuvottelutuloksena. Nykyiset ehdot ovat syntyneet Suomen osalta Keskuskauppakamarin, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (nyk. Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Kaupan keskusliiton (nyk. Kaupan liitto), Suomen Rahdinantajain Neuvottelukunnan ja huolitsijatahon välillä.

Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä ne sisältävät määräykset huolitsijan vastuusta kuljetusoikeuden eri konventioiden mukaan (esim. CMR, COTIF, Haag-Visbyn -säännöt sekä Montrealin konventio).

PSYM 2015 -ehtojen soveltaminen huolintatoimeksiannoissa

Ehtoja sovelletaan kaikkiin toimeksiantoihin, joita Speditööriliiton jäsenet hoitavat. Suomessa ehdot tulevat yksittäisen huolintasopimuksen osaksi, mikäli huolitsija on tarjouksessaan viitannut ehtoihin tai ehtojen soveltamisesta on sovittu osapuolten välisessä suhteessa. Koska ehdoissa on kyse vakioehdoista, niin sopimuksen osapuolten kannalta turvallisinta on, että viittauksen tai erillisen sopimuksen lisäksi PSYM-ehdot lisätään liitteeksi huolintatarjoukseen tai -sopimukseen, sillä vakioehtojen soveltuvuuden kannalta on oleellista, että vastapuolella on ollut mahdollisuus tutustua vakioehtojen sisältöön.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huolitsijan on syytä viitata Pohjoismaisen Speditööriliiton ehtoihin ja ehtojen sisältämään panttioikeuteen jo laatiessaan asiakkaalleen huolintatarjousta esim. seuraavasti: Kaikki toimeksiannot suoritetaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten mukaan, jotka sisältävät laajennetun panttioikeuden ja lisätä PSYM-ehdot tarjouksen liitteeksi. Edellä mainitun tekstin on hyvä olla myös huolitsijan laskulomakkeissa jo valmiiksi painettuna.

Jos huolitsija haluaa jättää soveltamisalan ulkopuolelle PSYM 2015 -ehtojen kohdat, joissa on määräyksiä aikatakuukuljetuksista tai huolitsijan vakuuttamisvelvollisuudesta varastointitoimeksiantojen yhteydessä, voi em. viittauksen ehtoihin kirjata seuraavasti: Kaikki toimeksiannot suoritetaan PSYM 2015 -ehtojen mukaisesti, lukuun ottamatta 6 §:n 2 momentissa ja 20 §:n B-kohdassa tarkoitettua aikalupausta sekä 26 §:n C.3 -kohdassa mainittua vakuuttamisvelvoitetta. Kyseisten pykälien rajaaminen soveltamisalan ulkopuolelle on huolitsijoille monesti tarpeen, sillä useat suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat rajanneet kyseiset pykälät huolintavastuuvakuutusten kattaman korvauspiirin ulkopuolelle.

PSYM ei sisällä yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, kuinka toimeksianto on hoidettava. Huolitsijalla on yleinen huolenpitovelvollisuus toimeksiantajan eduista. Suurin osa huolintasopimuksista solmitaan vuosisopimuksina ja PSYM onkin muodostunut näissä sopimuksissa usein osapuolten väliseksi kauppatavaksi.

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti PSYM 2015 -ehtojen sisältöä ja käytäntöön soveltamista eri vastuutilanteissa. Vastuukysymykset kiinnostavat aina silloin, kun jotain on mennyt ”pieleen” ja aletaan etsiä vastuunkantajaa. PSYMin sisältämät vastuupykälät tulevat sovellettaviksi, ellei pakottavasta kuljetusoikeudellisesta lainsäädännöstä (esim. tiekuljetussopimuslaki/CMR, merilaki, Montrealin konventio jne.) muuta seuraa.

Huolitsijan vastuut jaetaan PSYM 2015 -ehdoissa seuraavasti:

  • Huolitsijan vastuu rahdinkuljettajana (15-21 §:t)
  • Huolitsijan vastuu välittäjänä ilman rahdinkuljettajan vastuuta (22-24 §:t)
  • Huolitsijan vastuu varastointitoimeksiannoissa (25 §)

Lisäksi ehdoissa on määräyksiä huolitsijan vastuusta niistä, joita hän on käyttänyt tehtävän suorittamiseen (alihankkijat).

Huolitsijan rahdinkuljettajan vastuu eri kuljetusmuodoissa

Jos huolitsija ja toimeksiantaja ovat tehneet erityisen sopimuksen tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavara on kuljetettu tietyllä kuljetusvälineellä, huolitsija vastaa sen sijasta, mitä PSYM 2015 -ehdoissa on määrätty, tällaista kuljetusmuotoa koskevien lain määräysten ja yleisesti käytettyjen ja hyväksyttyjen kuljetusehtojen mukaisesti kaikissa tapauksissa, joissa tällaiset lainmääräykset ja ehdot poikkeavat PSYM-ehtojen rahdinkuljettajan vastuuta koskevista pykälistä (15-21 §:istä).

Esimerkiksi jos huolitsija ja toimeksiantaja ovat sopineet kuljetuksen toteutettavaksi merikuljetuksena, niin tällöin huolitsijan vastuu määräytyy ensisijassa merikuljetuksia koskevan merilain mukaan ja vasta sen jälkeen tulevat PSYM-ehdot sovellettaviksi.

Tärkeää on tiedostaa, että vastuujärjestelmät vaihtelevat eri kuljetusmuodoissa. Erot tulevat esiin vastuuperusteissa, vastuunrajoitusmäärissä sekä reklamaatio- ja vanhentumisajoissa.

Korvaukset ja niiden rajoitukset

Korvaukset ja niiden rajoitukset eri kuljetusmuodoissa
Kuljetusmuoto Lainsäädäntö Tavaravahingot  Viivästysvahingot
Maantiekuljetus, kotimainen TKSL 20,00 EUR/kg Maksimissaan 4 x rahti
Maantiekuljetus, kansainvälinen TKSL/CMR 8,33 SDR/kg Maksimissaan 4 x rahti
Merikuljetus ML 667 SDR/kollitai 2 SDR/kg 667 SDR/kolli tai 2 SDR/kg
Rautatieliikenne, kotimainen RKL 25 EUR/kg Maksimissaan 4 x rahti
Rautatieliikenne, kansainvälinen CIM 17 SDR/kg Maksimissaan 4 x rahti
Lentokuljetus MYS 19 SDR/kg 19 SDR/kg
Huolitsija rahdinkuljettajana PSYM 2015 8,33 SDR/kg Maksimissaan rahti
Huolitsija välittäjänä PSYM 2015 8,33 SDR/kg(Maks. 50.000 SDR/toimeksianto) Maks.
huolintapalkkio
Huolitsija varastonpitäjänä PSYM 2015 8,33 SDR/kg(Maks. 50.000 SDR/toimeksianto) Maks. varastointipalkkio

Mikään korvaus ei kuitenkaan saa ylittää kuljetusasiakkaalle vahinkotapauksesta syntynyttä vahingon määrää. Vahinkotilanteissa on kuljetusasiakkaan tehtävänä osoittaa syntynyt vahingon määrä.

Lyhenteet:

  • TKSL = Tiekuljetussopimuslaki
  • CMR = Kansainvälisiä tiekuljetuksia koskeva yleissopimus
  • ML = Merilaki
  • RKL= Rautatiekuljetuslaki
  • CIM = Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) tavarankuljetusta koskeva vastuuliite.
  • MYS = Montrealin yleissopimus
  • SDR = Special Drawing Right (erityisnosto-oikeus). SDR on IMF:n noteeraama laskennallinen korivaluutta, joka sisältää useita eri valuuttoja sovituissa suhteissa.

Reklamaatioajat

Tavaran vahingoittuessa tai viivästyessä kuljetusasiakkaan tulee reklamoida. Ulkonaisesti havaittavien vahinkojen osalta reklamaation tulee tapahtua heti tavaran vastaanoton yhteydessä ja piilevien vahinkojen tilanteissa tietyssä kuljetusmuodoittain vaihtelevassa ajassa. Koska reklamaation laiminlyönnistä seuraa kannevallan menettäminen tai todistustaakan kääntyminen vahingoittumisesta, on tärkeää, että reklamaatioaikoja noudatetaan.

Reklamaatioajat eri kuljetusmuodoissa
Kuljetusmuoto Näkyvät vahingot Piilevät vahingot Viivästyminen
Maantiekuljetus, kotimainen (TKSL) heti(kuluttaja koht. aika) 7 pv(kuluttaja koht. aika) 21 pv(kuluttaja koht. aika)
Maantiekuljetus,kansainvälinen (CMR) heti 7 pv 21 pv
Merikuljetus (ML) heti 3 pv 60 pv
Rautatieliikenne, kotimainen (RKL) heti(kuluttaja koht. aika) 10 pv(kuluttaja koht. aika)
Rautatieliikenne,kansainvälinen (CIM) heti 7 pv 60 pv
Lentokuljetus (MYS) heti 14 pv 21 pv
Huolitsija rahdinkuljettajana (PSYM 2000) heti 7 pv 14 pv
Huolitsija välittäjänä heti 7 pv 14 pv
Huolitsija varastonpitäjänä (PSYM 2000) heti 7 pv 14 pv

Vanhentumisajat eri kuljetusmuodoissa

Vanhentumisaikojen osalta eri kuljetusmuotojen määräykset ovat lähempänä toisiaan. Kanne huolitsijaa/rahdinkuljettajaa vastaan on pääsääntöisesti nostettava vuoden kuluessa maantie-, meri- ja rautatiekuljetuksissa. Lentokuljetuksissa yleinen vanhentumisaika kanneoikeudelle on kuitenkin 2 vuotta. Ellei kannetta nostata em. aikarajoissa, kuljetusasiakkaan oikeus saada korvausta huolitsijalta/rahdinkuljettajalta vanhenee.