Logistiikan Maailma -termisanasto

0-9

3 PL

Tulee sanoista 3rd Party Logistics. Se tarkoittaa, että huolitsija (ulkopuolinen yritys) ottaa itselleen hoidettavaksi asiakkaaltaan ulkoistettua toimintoa.
4 PL Huolitsija (tai muu oman yrityksen ulkopuolinen taho) tarjoaa asiakkaalleen kokonaisvaltaista ratkaisua, jossa se asiakkaan lukuun valvoo kaikki asiakkaan logistiikkatarpeet hoitavia alihankkijoita.
A
ABC-luokittelu
(ABC-analyysi)
Tuotteiden, toimittajien tai asiakkaiden luokittelu kolmeen tai useampaan (ABCD) luokkaan, perustuu 20/80-sääntöön (Pareto-sääntö)
AEO hyväksytty toimija AEO (Authorized Economic Operator). Huolitsija sitoutuunoudattamaan maailman tullijärjestön laatimia laatukriteerejä.
Agile Ketterä ja joustava toimitusketju; nopea reagointi kysynnän ja valikoiman muutoksiin
Aikarahtaus Varustamo antaa aluksen rahtaajan käyttöön rahtaussopimuksessa mainituin ehdoin
Ajoneuvon täyttöaste Ajoneuvon kuljettaman kuorman määrä (paino tai tilavuus) prosentteina ko. ajoneuvon sallitusta maksimäärästä
Ajoneuvoyhdistelmä Kuorma-auto, johon on kytketty perävaunu.
Alarahtikirja Lentorahdissa käytetty rahtikirja, jota käytetään erottamaan kukin lähetys esim. yhteislähetyksessä eli konsolidoinnissa.
Alavirta Toimitusketjun väli raaka-ainetoimittajista kokoonpanevaan tai tuottavaan yksikköön. Kutsutaanmyös nimellä jakelumarkkinat.
Arvoketju Toimitusketjun eri organisaatiot, johon kukin taho tarjoaa oman arvonsa eli sen, josta asiakas on valmis maksamaan. Arvonlisäystä tavoitellaan asiakkaalle mahdollisimman alhaisilla kokonaiskustannuksilla.
Asiakasjuna Vain yhden asiakkaan tavaroita ja tuotteita kuljettava juna.
Asiakastilauksen kytkeytymiskohta Se toimitusketjun kohta, jossa tuote liitetään asiakkaan tekemään tilaukseen.
B
BPR Business Process Reengineering. Liiketoiminnan kehittäminen prosessien rakenteita radikaalisti tehostamalla
C
Cargo broker / Chartering Agent Varustamoa ja rahdinantajaa edustava meklari.
Charter Party Form / Sertepartia Rahtaussopimuskaavake
CFS Container Freight Station. Konttiterminaali.
CLECAT European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services. Eurooppalainen huolitsijoiden edunvalvontaorganisaatio
CMR Kansainvälinen autorahtikirja (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)
COD Cash On Delivery. Postiennakko
CODP Ks. asiakastilauksen kytkeytymiskohta
CPFR Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Toimitusketjun tehokkuuden parantamiseen tähdätään eri osapuolten yhteisen suunnittelun, ennustamisen ja täydentämisen avulla
Cross-docking Terminaalissa tai logistiikkakeskuksissa tapahtuva toiminta, jossa yhdistellään monilta eri toimittajilta tulevia kuormia.
CSC Container service charge. Kontti palvelumaksu
D
Day fixed Tiettynä päivänä
E
E-AWB Electronic Air Way Bill. Sähköinen lentorahtikirja. Katso Lentorahtikirja
ECR Efficient Consumer Response. Asiakaslähtöinen kaupan arvoketjun hallinta; käytetään erityisesti päivittäistavarakaupassa
Epäsuorat hankinnat Ei-tuotannolliset hankinnat; toimistotarvikkeet, markkinointi-, matkustus-, IT- ja konsultointipalvelut
ERP Enterprise Resource Planning. Toiminnanohjausjärjestelmä
ETC Equipment Transfer Charge. Laitteiden siirtomaksu
EU:n sisämarkkinat, yhteismarkkinat Euroopan Unionin ihmisten, tavaroiden ja pääomien vapaata liikkumista tarkoittava alue
F
FCL Full Container Load. Täysi kontti.
FEU (Fourty-foot Equivalent Unit) 40 x 8 x 8 jalan kontti
FIATA Fédération Internationales des Associations de Transitaire et Assimilés. Huolitsijoiden kansainvälinen edunvalvontaorganisaatio
Freight rate Rahtitariffi
FTL Full Truck Load. Täyskuorma, kokokuorma.
G
GHA General Handling Agent. Palveluyritys, jota lentoyhtiöt käyttävät alihankkijana maapalvelu – ja terminaalitoiminnoissa
GLN Global Location Number. Numero, jolla voidaan yksilöidä yritys, sen sisäisiä toimintoja tai toimipisteitä
GSA General Sales Agent. Myyntipalveluyritys, jota lentoyhtiöt käyttävät alihankkijana myyntitoiminnoissa
GTIN Global Trade Item Number. Entinen EAN-koodi, käytetään kauppanimikkeiden yksilöimiseen maailmanlaajuisesti
H
Hakurahtiliikenne Avoimilla markkinoilla rahtaussopimuksiin perustuva laivaliikenne
HCT High Capacity Transport. HCT-ajoneuvoyhdistelmillä tarkoitetaan ajoneuvoyhdistelmiä, joiden pituus ja/tai massa ovat tavallista suurempia, mutta joita ei luokitella erikoiskuljetusajoneuvoiksi.
Heavy lift Raskas lasti
I
IBAN International Bank Account Number eli Suomessa 18 merkkiä pitkä pankin tilinumero, joka alkaa FI kirjaimilla; on pakollinen EU- ja ETA-maissa
IMDG-koodi International Maritime Dangerous Goods Code. IMDG on globaalisti merikuljetuksissa ja satama-alueilla sovellettava vaarallisten aineiden määräyskokoelma. IMDG-koodia ylläpitää YK:n alainen International Maritime Organization, IMO.
Imuohjaus (JIT) Valmistetaan vain se, mitä seuraava toimipiste tarvitsee eli kyse on tarveohjautuvuudesta. Soveltuu tilanteisiin, joissa materiaaleja ja kapasiteettia on riittävästi tai kun vaihtelua eri vaiheiden välillä on vähän.
Incoterms 2020 Vuoden 2020 alusta voimaan tulleet toimitusehtolausekkeet
Insourcing Ulkoistetun toiminnon ottaminen takaisin oman organisaation hoidettavaksi
Integrointi Erilaisten toimintojen liittäminen tai yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi
Intermodalinen kuljetus (intermodal transport) Yhdessä kuljetusyksikössä (kontti, perävaunu tms.) tapahtuva ja vähintään kahta eri kuljetusmuotoa ja -vaihetta käsittävä kuljetus.
Intrastat EU:n sisäkaupan tilastointijärjestelmä
J
Jakelu- ja keräilyjuna Keskusasemien lähiliikenteessä toimiva juna
JIT (imuohjaus) Just-In-Time. Asiakasohjautuva tuotantofilosofia, imuohjausta. Lähtökohtana on poistaa kaikki turhat toimenpiteet, tuhlaus ja virheet, nopeuttaa läpimenoaikoja, lyhentää tai poistaa odotusajat, parantaa laatua sekä pienentää eräkokoja ja varastoja.
JIT II VMI:n (ks. myöh.) kehitetty versio, missä toimittajan edustaja työskentelee asiakkaansa tiloissa vastaten toimitusten sujuvuudesta.
JOT Juuri-Oikeaan-Tarpeeseen. JITin suomenkielinen vastine
Jääluokka Aluksen jäissäkulkuominaisuuksia kuvaava ja teknisesti määritelty ominaisuus.
K
Kaistametri
(lane meters)
ro-ro-aluksen lastikansien lastikaistojen kokonaispituus
Kaizen JIT-filosofiaan liittyvä periaate, jolla pyritään jatkuvaan laadun parantamiseen tai prosessien tehostamiseen.
Kaupintavarasto Varastonhallintamenetelmä, jossa toimittaja omistaa varastoitavat tuotteet asiakkaansa tiloissa. Asiakas maksaa tuotteet käytön perusteella.
Kiertonopeus Varaston vaihtumisen nopeus. Ilmoittaa, kuinka usein varaston tuotteet keskimäärin vaihtuvat seurantajakson aikana.
Kiertovarasto Varastonosa, joka vaihtelee kulutuksen ja täydennysrytmin mukaisesti.
Kolmannen maan liikenne Tavaravirran valvonta ja hoitaminen kolmannesta maasta, joka ei ole kohde- tai lähtömaa.
Kolmas osapuoli Palveluntuottaja, jolta voidaan ostaa logistiikkapalveluja.
Konossementti Rahtikirja meriliikenteessä; konossementti voidaan siirtää.
Konsolidoitu kuljetus Kuljetus, jossa kuljetetaan yhden rahtikirjan alla useita yksittäisiä lähetyksiä eri alarahtikirjoilla.
Konttialus Vain konttien kuljetukseen tarkoitettu alus.
Konttiterminaali Satama tai sataman osa, jossa käsitellään ensisijaisesti kontteja.
Kotiinkutsu Materiaalien tai tuotteiden mekaaninen tilaaminen puitesopimuksen mukaisesti.
Kotimaan autorahtikirja Suomessa toteutuvalle autorahtiliikenteelle.
Kuljetusjärjestelmä Logistiikan eri osa-alueista muodostettu kokonaisuus.
Kuljetusketju Useista kuljetustapahtumista muodostuva kokonaisuus.
Kuljetuskustannukset Mahdollisista kuljetusvälineiden siirtomatkoista sekä tavaran kuljettamisesta ja siihen välittömästi liittyvästä käsittelystä aiheutuvat kustannukset.
Kuljetusmarkkinat Kuljetusten kysyntää ja tarjontaa kuvaava kokonaisuus.
Kuljetusoikeuden konventiot Kuljetusoikeutta ohjaavat säännöt, jotka on sovittu kansainvälisten sopimusten pohjalta. Kaikki säännöt eivät ole voimassa kaikkialla.
Kuljetussuorite Yleensä tonnikilometreinä (tkm) ilmaistu tehtyä kuljetustyötä kuvaava tilastollinen suure.
Kuollut paino
(deadweight, dwt)
Aluksen kantavuus lastimerkin mukaan.
Kuorma-auto Truck, Lorry. Kokonaismassaltaan 3,5–38 tonnia painava ajoneuvo
Kuormalava Teknisiltä ominaisuuksiltaan ja käyttömenettelyiltään standardisoitu tavaroiden kuljetus- ja käsittelyalusta,”palletti”. Yleisimpiä kokoja: 120 x80 cm (EUR-palletti) tai 120×100 cm (FIN-lava).
Kuriirikuljetus Kuljetus, jossa ns. kuriiriyritykset tarjoavat aikataulutettuja ja kuljetusajaltaan määriteltyjä kuljetuksia.
Käänteinen huutokauppa Yksi ostaja ja usea myyjä, alin ostohinta voittaa kaupan.
L
Lastialusta Lähinnä ro-ro-kuljetuksissa käytettävä lauttavaunu tms. alusta, jolle lasti sijoitetaan merimatkan ajaksi.
Lastiruuman ja lastitankin tilavuus Eri kriteerein (irtolasti, neste, kappaletavara) ja mittaussääntöjen mukaan määritelty tilavuus kuutiometreinä tai kuutiojalkoina.
LCCS Low Cost Country Sourcing. Hankinnat matalan kustannustason maista.
LCL Less than Container Load. Kappaletavarakontti.
LD Load Device/s. Lastauskalusto. Käytetään lastausalustana lentokuljetuksissa.
Lean Nuuka, kevyt toimitusketju. Kysyntä on ennakoitavissa ja tuotteiden määrä on suuri; maksimoidaan tehokkuus ja mittakaavaedut.
Lentorahti Matkustajakoneiden ruumatiloissa ja rahtikoneilla kuljettavat tavarat.
Lentorahtikirja Rahtikirja, jota käytetään lentorahdissa; koostuu kolmesta alkuperäisestä kappaleesta ja useista kopioista muodostaen setin, joka sisältää noin 12 kappaletta.
Liikennesuorite Tilastollinen (tavara)liikenteen ajoneuvojen ajama kilometrimäärä.
Liikennevirasto (nyk. Väylä)Tie-, rautatie- ja vesiliikenteen hallintovirasto Suomessa.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Tie-, rautatie-, lento- ja vesikuljetuksen turvallisuusasioita valmisteleva ja valvova hallintovirasto Suomessa.
Linjaliikenne Määrätyillä reiteillä, aikataulun mukainen laivaliikenne.
Lisäarvopalvelut Peruspalveluihin lisättyjä arvonlisäystoimintoja, kuten tuotteiden lajitteluun, pakkaamiseen, kokoonpanoon, testaukseen, huoltoon ja kierrätykseen liittyvät palvelut.
Lo-lo
(lift on – lift off)
Lastinkäsittelymenetelmä, jossa aluksen lastaus ja purku tapahtuvat nostoin aluksen partaan yli.
Logistiikka Tuotteen tai palvelun ja siihen liittyvän tiedon ja rahan hallintaa organisaatiossa asiakastarpeiden tyydyttämiseksi.
Logistiikkakeskus Logistisia lisäarvopalveluita tuottava alue kiinteistöineen.
Logistiikkakustannukset Sisältää seuraavat erät: kuljetukset, varastointi, vaihtoomaisuus, pakkaus ja hallinnointi.
Logistiikkastrategia Logistics strategy. Logistiikkastrategian päämäärinä ovat kustannusten alentaminen, sitoutuneen pääoman pienentäminen ja palvelun parantaminen
LTL Less than Truck Load. Osakuorma.
Luvanvarainen tavaraliikenne Tarveharkintaiseen viranomaislupaan perustuva tavaroiden ja tuotteiden kuljettaminen korvausta vastaan tieliikenteessä.
Läpimenoaika Aika, joka kuluu materiaalin tai tuotteen siirtymiseen logistisen ketjun läpi.
M
Maaliikenneterminaali Maakuljetuksiin liittyvä tavarankäsittelykeskus
Massaräätälöinti Valmistetaan yksilöllisiä tuotteita massatuotannon ominaispiirteitä hyödyntämällä.
Materiaalitarvelaskenta Lasketaan kysynnän määrä ja ajankohta; perustuu työntöohjaukseen, edellyttää suhteellisen muuttumatonta tuotanto-ohjelmaa
Materiaalivirta Material flow. Materiaalivirta sisältää materiaalien ja tuotteiden kuljettamisen ja säilyttämisen.
Matkarahtaus Varustamo kuljettaa sovitun lastin rahtaussopimuksessa mainituin ehdoin satamasta toiseen.
Meklari Toimii rahtaustapahtumassa välittäjänä ja sopii ehdoistavarustamon ja rahtaajan tai lastinantajan välillä.
Memorandum of Understanding
MoU.
Sopimus, jossa huolitsija sopii tullin kanssa toimintamallit tullirikosten torjumiseksi.
Merirahitkirja Vastaa lentoliikenteessä käytettyä alarahtikirjaa.
Moduuliyhdistelmä Suomessa ja Ruotsissa käytössä oleva yhdistelmäajoneuvo, jonka suurin sallittu pituus on 25,25 m.
MRO-hankinnat
Maintenance, Repair, Operating Materials/Office Supplies.
Ei-tuotannollisia hankintoja, kuten toimistotarvikkeet, varaosat, kunnossapidon tarvikkeet, kemikaalit ja turvavälineet
MRP Ks. materiaalitarvelaskenta
Multimodaalinen kuljetus
(multimodal transport)
Useista kuljetusmuodoista muodostuva kokonaisuus
O
Ostomarkkinointi Oman organisaation markkinointia parhaiden toimittajien asiakkaiksi ja yhteistyökumppaneiksi.
Ostoportfolio Hankintojen ohjauskeino; neljä perusluokkaa ostoriskin ja taloudellisen merkityksen mukaisesti jaoteltuina (ns. Kraljicin matriisi)
Ostosalkkuanalyysi Ks. ostoportfolio
Overseas Merentakainen
P
Pakettiauto Kokonaismassaltaan alle 3500 kg painava tavarankuljetusauto
Paluulogistiikka Palautetaan toimittajalle siltä ostettu tuote. Käsite sisältää myös mm. takuu- ja huoltopalvelut sekä kierrätyksen.
Paluuvirta Reverse flow. Paluuvirralla tarkoitetaan materiaalivirran eri vaiheista poistuvan jäte- tai sivutuotevirran sekä käytöstä poistettujen tuotteiden ohjaamista takaisin kiertoon tai loppukäsiteltäväksi
Perusinfrastruktuuri Teiden, rautateiden, vesiväylien, satama-alueiden, ratapihojen, lentokenttien sekä tietoliikenneverkon muodostama kuljetusten fyysinen toimintaympäristö
Piiskavaikutus
Bullwhip- eli Forrester-efekti.
Ilmiö, jossa tilausten, varastotäydennysten ja varastoitujen määrien vaihtelu kasvaa siirryttäessä myyjäportaasta tuotantoon.
Pikakuljetus Aikataulutettu, kiireellinen kuljetus
Pikarahti- ja kuriiripalvelut Nopeat, pääsääntöisesti ovelta ovelle tapahtuvat ja kooltaan rajalliset lentorahtikuljetukset
Pituuskerroinpaino Rahdituspainoa laskettaessa lähetyksen oma paino kerrotaan tietyllä kertoimella

riippuen esineen pituudesta. Kuljetusyhtiöillä omat määritetyt kertoimensa käytössä

Projektikuljetus Kuljetus, jossa sen valmistelu – koosta tai suuruudesta johtuen – on osa projektia.
PSYM 2000 PSYM tarkoittaa Pohjoismaiden Speditööriliiton Yleisiä Määräyksiä vuodelta 2000. Määrittelee huolitsijan vastuuta suhteessa asiakkaaseen.
Puoliperävaunuyhdistelmä Kuorma-auto, jonka vetopöytään on kytketty puoliperävaunu.
Pääomavirta Income flow. Toisin sanoin rahavirta / money flow. Pääoma- eli rahavirta on raaka-aineista ja tuotteista maksettava vastike ja siten se on materiaalivirran vastainen.
R
Rahti Korvaus merikuljetuksesta ja siihen liittyvästä lastinkäsittelystä tai aikaan perustuvasta vuokra aluksen käyttämisestä
Rahtitariffi Freight rate
Reklamaatio Valitus, joka koskee esimerkiksi kuljetusliikkeen tekemää vahinkoa kuljetuksen aikana.
Remburssi Pankkien luoma dokumentti, jossa ostaja ja myyjä turvaavat niin maksun kuin tavaran toimituksen pankkien kautta.
RFID
Radio Frequency Identification.
Radiotaajuudella toimiva menetelmä tiedon etälukuun ja tallentamiseen käyttäen RFID-tunnisteita.
Riitto Varastoitavien tuotteiden riittävyys; ilmoitetaan päivinä tai kuukausina.
Ro-pax
(ro-ro cargo and passanger)
Ro-ro-lastinkäsittelyä käyttävä lastilautta, joka kuljettaa myös huomattavan määrän (200–800) matkustajia.
Ro-ro
(roll on – roll off)
Lastinkäsittelymenetelmä, jossa alus lastataan ja puretaan lastiporttien kautta lauttavaunuja ja muita pyörillä kulkevia lastiyksiköitä vaakatasossa vetäen.
ROI
Return on Investment.
Tunnusluku, joka ilmaisee pääoman tuottoprosentin eli liiketoimintaan sitoutuneen pääoman kokonaiskannattavuuden.
Runkokuljetus Kuoma-autolla, ajoneuvoyhdistelmällä, rautateitse tai vesikuljetuksena kahden sataman, terminaalin tms. tavarankäsittelypisteen välillä tapahtuva kuljetus
Runkokuljetusjuna Keskusasemien välillä kulkeva juna
S
Satama Alusten purkuun ja lastaukseen sekä muuhun tavarankäsittelyyn tarkoitettu maa- ja vesialue, jossa noudatetaan satamasäädöksiä ja määräyksiä.
Satamakeskus Satama ja sen yhteydessä oleva logistisia lisäarvopalveluja tuottava alue
Semitrailer Puoliperävaunu.
SEPA-järjestelmä
Single Euro Payment Area.
EU:n pankkien välissä sovittu maksukäyttäytyminen, jossa maksu siirtyy tietyssä ajassa maksajalta maksun saajalle.
Sisäkauppa EU-alueen ulkorajojen sisällä tapahtuva kaupankäynti
SmartArk Esillepanovalmis ja kierrätettävä kuljetusapuväline/pakkaus
SSCC Serial Shipping Container Code; sarjatoimitusyksikkökoodi, standardimuotoinen tunnistenumero, jota käytetään kuljetus- tai varastointiyksikän tunnistamiseen
Sto-ro
(stowable ro-ro)
Aluksen lastaus ja purku ro-ro-menetelmällä, mutta lasti ahdetaan ruumassa merimatkan ajaksi ja ro-ro-kalusto ei seuraa mukana
Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomalaisten huolintaliikkeiden edunvalvontaorganisaatio
Suora edustus Tullaukseen liittyvä termi, jossa määritellään vakuuden asettamisvastuuta sekä muotoa tullille.
Suora edustus takaajan vastuulla Ks. edellä
Suora kuljetus Kuljetus, jossa lähetys kuljetetaan omalla rahtikirjalla yksittäisenä kuljetuksena
Suorat hankinnat Käytetään yrityksen päätuotteen tai palvelun tuottamiseen; esimerkiksi raaka-aineet ja komponentit
Suoriteala, toimiala Tuotteisiin, toiminta-alueeseen tai toimintatapaan perustuva kuorma-autoliikenteen luokitus
Suuryksikkö Kontti tai muu, usein standardoitu, kuljetusyksikkö (yksikkö)
Syväys (draft) Pystysuora etäisyys aluksen kölistä tai muusta alimmasta kohdasta vesilinjaan
T
Taloudellinen eräkoko
Economic Order Quantity, EOQ.
Nimikekohtainen tilauserän koko, joka lasketaan tilaus- ja varastointikustannusten sekä kysynnän perusteella.
Tankkialus Raakaöljyn, öljytuotteiden ja muiden irtonesteiden tai kaasujen kuljetukseen käytettävä alus
TARIC EU:n käyttämä nimtys tullitarifille, jossa määritellään tullit, muut maksut ja rajoitukset tuonnin ja viennin yhteydessä.
Tavarajuna Vain tavaroita ja tuotteita kuljettava juna
Tavaravaunujen akselimassa Rataosuuksien rakenteeseen ja kuntoon perustuva tavaravaunun suurin sallittu akselimassa
TCO Total Cost of Ownership. Kokonaiskustannukset
Telematiikka Kuljetuksia ja liikennettä palveleva tiedonkäsittely ja -siirto
TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit)
20 x 8 x 8 jalan kontti
THC Terminal Handling Charge. Terminaali käsittelykulu
Tilauspiste Ennalta määritelty sellainen tuotteiden varastomäärä, jonka saavuttaminen johtaa täydennystilaukseen.
Toimitusaika Ilmoittaa ajan, joka kuluu siitä hetkestä, kun tilaus tehdään, siihen hetkeen, kun asiakas saa tilaamansa tuotteen tai palvelun.
Toimituserä Ennalta määritelty nimikekohtainen eräkoko
Toimitusketju Verkosto, jossa eri organisaatiot yhteistyössä ohjaavat ja kehittävät materiaali- tai palveluvirtoja sekä niihin liittyviä raha- ja tietovirtoja – jakautuu ylä- ja alavirtaan.
Toimitusketjun hallinta (SCM) Logistinen prosessi, joka alkaa raaka-ainelähteiltä ja päättyy loppuasiakkaaseen. (Supply Chain Management)
Toimituskyky Tilauksen tuotemäärästä yhdellä toimituskerralla toimitettava osuus
Toimitustiheys Toimituskertojen lukumäärä määritetyn aikajakson aikana
Toimitustäsmällisyys Tilaus toimitetaan sovittuna ajankohtana
Toimitusvarmuus Sovitun toimitusehdon ja todellisen toimituksen välinenero
Trailer Perävaunu
Tulliaitoksen antama rekisterinumero Tullilaitoksen myöntämä rekisterinumero, jota käytetään tullauksessa; myönnetään hakemuksesta ja täytyy täyttää tietyt kriteerit.
Tullin Kumppanuussuhde Tullin ja huolitsijan välille sovittua kumppanuusohjelmaa missä sovitaan toimintamallit ja valvotaan laatu
Tullivarasto Varasto, jossa voidaan säilyttää tullaamatonta tavaraa.
Tuotannon arvonlisäys Tavaroiden ja tuotteiden tuotantoprosessissa syntynyt taloudellinen lisäarvo
Tuotteen elinkaari Product Lifecycle. Tarkoittaa tuotteen eliniän vaiheita.
Työntöohjaus (MRP) Tuotteet valmistetaan suunnitellun valmistusaikataulun perusteella ja sen perusteella ajoitetaan materiaalitoimitukset sekä varastotäydennykset; edellyttää ennakointia.
Täydennyskustannus Täydennyserään liittyvät tilaus-, hallinnointi-, IT-, kuljetus- ja käsittelykulut
U
ULD Unit Load Device/s. Lastausyksikkö. Käytetään lastausalustana lentokuljetuksissa. ULD:t ovat ulkoisilta olemuksiltaan kontin- tai levynomaisia lastausalustoja, joihin rahti lastataan ja suljetaan. ULD:t ovat yksilöidysti rekisterinumeroituja ja jäljitettävissä globaalisti.
Ulkoistaminen Tiettyjen toimintojen, kuten taloushallinnon, varastoinnin tai kuljetuksen, siirtäminen organisaatiosta ulkopuolisen palveluntarjoajan hoidettavaksi maksua vastaan.
Ulkokauppa Kaupankäynti, jossa ylitetään EU:n ulkorajat
V
Vaihto-omaisuus Myytäväksi tarkoitettu yrityksen omaisuus
Vaihtokori Tietyt käyttöominaisuudet omaava kontti
Varastonpitokustannus Kustannus, joka riippuu varaston arvosta; kustannuksiin lasketaan pääomakustannus, varastotilan kustannus ja riskikustannus.
Varmuusvarasto Tietty kappalemääräinen varasto, jolla turvataan varaston palvelutaso silloin kun kysyntä vaihtelee
Varsinainen perävaunuyhdistelmä, täysperävaunuyhdistelmä Kuorma-auto, johon perävaunu on kytketty aisalla.
Varustamon asiamies (agent) Varustamon asiainhoitaja satamassa, varustamon kuljetuspalvelujavälittävä yritys
Vastuullinen liiketoiminta Käsittää taloudellisen, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun
Vetokalusto Raideliikenteen diesel- tai sähkökäyttöinen veturi- tms. kalusto
Viivästyttäminen Toimenpiteiden siirtäminen mahdollisimman myöhäiseen hetkeen toimitusketjussa; esimerkiksi tuote muokataan standardituotteesta asiakkaalle sopivaksi vasta viime hetkellä
VMI
(Vendor Managed Inventory)
Toimittaja valvoo asiakkaansa varastomääriä ja vastaa varaston täydentämisestä
Välillinen edustus Ks. edellä
Väylän syvyys Väylän pohjan ja vedenpinnan etäisyys normaalilla veden korkeudella
W
WTO
Wolrd Trade Organisation.
Kansainvälinen kauppaa ohjaava organisaatio, joka mm. luo sääntöjä ja toimii riitojen ratkaisijana.
Y
Yhdistetty kuljetus Runkokuljetus ja siihen yhdistetyt nouto- tai jakelukuljetukset
Yhteisölupa EU:n alueella maantieliikenteen harjoittamiseen oikeuttava viranomaisen myöntämä lupa
Yksityinen satama Vain sataman omistajan omaan liikenteeseen tarkoitettu satama
Yksityinen tavaraliikenne Yrityksen tai yhteisön omien tavaroiden ja tuotteidenkuljettaminen tieliikenteessä
Yleinen satama Yleiseen liikenteeseen tarkoitettu; kaikkea ao. satamaan soveltuvaa tavaraa käsittelevä satama
Ylävirta Toimitusketjun väli kokoonpanevasta tai tuottavasta yksiköstä raaka-ainetoimittajiin. Kutsutaan myös nimellä hankintamarkkinat.