Kategoria: Rit

Logistiikkastrategia

Toimitusketjun hallinnassa auttaa merkittävästi logistiikkastrategia, jonka avulla toimintaa suunnitellaan ja linjataan usean vuoden aikajänteellä. Siihen kuuluu järjestelmien ja prosessien suunnittelua ja toteutusta sekä toiminnan valvontaa ja ohjausta. Logistiikkastrategian avulla tavoitellaan mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja kustannustehokkuutta....

Logistiikan tavoitteita ja toimintamalleja

Mitä logistiikalla tavoitellaan ja millaisilla toimintatavoilla tavoitteisiin pyritään? Tiedon jakaminen logistisessa ketjussa Kilpailuedun mahdollistamiseksi tietoa on jaettava avoimesti ketjun eri osapuolten välillä. Esimerkiksi kaupan ala toimii kiinteässä yhteistyössä teollisuuden kanssa jakaen tietoa asiakaskysynnästä. Näin...

Varastointikustannukset

Logistiikkakustannuksista puolet on varastoihin ja varastointiin sitoutuvan pääoman kustannuksia. Varastointi on siten organisaatioissa huomattava kustannustekijä, joten sen kehittämisen avulla voidaan parantaa kustannustehokkuutta. Varaston kustannuselementeistä yli puolet aiheutuu henkilöstökuluista, muut kulut jakautuvat rakennuksen ja tontin,...

LCCS – Baltian maat

Baltian maat ovat tarjonneet suomalaisyrityksille monenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan harjoittamiseen. Erityisesti Viron ennakoidaan kasvavan merkittäväksi logistiseksi keskukseksi tulevaisuudessa. Baltiassa kansantaloudet ovat kasvaneet voimakkaasti, joten ne tarjoavat kasvavat markkinat vähittäiskaupalle ja paikalliselle valmistukselle. Samanaikaisesti tuotantokustannukset ovat...

LCCS – Kaukoitä

Kaukoidän maiden etuja ovat usein huomattava säästö työvoimakustannuksissa niin tuotannossa kuin tuotekehityksessä. Lisäksi veroedut ovat merkittäviä korkeaa teknologiaa hyödyntäville yrityksille. Heikkouksina voidaan kuitenkin pitää monissa yrityksissä ilmeneviä johtamistaidon ja organisoinnin puutetta, erityisesti innovatiivisia tuotteita...

Low Cost Country Sourcing (LCCS)

Low Cost Country Sourcing (LCCS) -käsitteellä tarkoitetaan hankintoja alhaisten kustannustasojen maista. Yleensä tällaisiksi maiksi katsotaan muun muassa Aasian ja Itä-Euroopan maat. LCCS-hankintoja tehdään kaikkialta maailmasta, mutta Kiina, Puola ja Intia ovat kärkimaita, ja muun...

Ostajan tärkeät taidot

Tuojan tärkeät taidot (pdf), kattava esitys tuontiasioista Kansainvälistyminen vaikuttaa luonnollisesti myös yritysten hankintatoimeen. Kansainvälisestä hankinnasta puhutaan monilla käsitteillä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa ovat käytössä ainakin termit global sourcing, international purchasing, offshore sourcing ja international procurement. Suomessa...

Strateginen hankintatoimi

Tässä osiossa käsitellään lyhyesti muutamia strategisen hankintatoimen keskeisiä osa-alueita, kuten hankintojen organisointia, toimittajamarkkinoita, ostaja-toimittajasuhteita, kategorisointia, ulkoistamista ja hankintastrategiaa. Hankintastrategiassa tarkastellaan strategisen hankintatoimen osa-alueita. Siinä otetaan pitkäjänteisesti kantaa hankintatoimea koskeviin asioihin. Hankintastrategian laatiminen kannattaa: se...

Ostoprosessi

Julkisten hankintojen prosessissa voidaan erottaa vähintään kymmenen vaihetta. Vaiheita on siis paljon ja ne edellyttävät osaamista. On syytä korostaa, että myös julkisorganisaatioilla on oikeus, velvollisuus ja vapaus määritellä mitä hankitaan. Hankintalainsäädäntö siis ohjaa menettelyä,...

Hankintamenettelyt

Eri hankintamenettelyjen käytettävyys riippuu muun muassa hankinnan taloudellisesta arvosta ja luonteesta. Seuraavaksi käsitellään lyhyesti eri hankintamenettelyjä. Avoin menettely Avointa menettelyä käytetään, kun hankitaan selkeästi määriteltäviä tuotteita tai palveluita ja kun kyseessä on hankinta, joka...