Logistiikan tavoitteita ja toimintamalleja

Mitä logistiikalla tavoitellaan ja millaisilla toimintatavoilla tavoitteisiin pyritään?

Tiedon jakaminen logistisessa ketjussa

Kilpailuedun mahdollistamiseksi tietoa on jaettava avoimesti ketjun eri osapuolten välillä. Esimerkiksi kaupan ala toimii kiinteässä yhteistyössä teollisuuden kanssa jakaen tietoa asiakaskysynnästä. Näin voidaan vähentää varmuusvarastoja ja tuottaa tuotteita kysynnän mukaan.

Teollisuuden ja raaka-ainetoimittajien lisäksi on tärkeää jakaa tietoa asiakaskysynnästä myös palveluntarjoajille, kuten varastolle, pakkaukseen ja kuljetuksiin, jotta ne osaavat varautua kysynnän muutoksiin.

Kysynnän lisäksi tietoa tulee jakaa toimitusketjun toimivuudesta. Erilaiset laatupuutteet, poikkeamat, virheet ja viivästykset voidaan poistaa vain mikäli niitä seurataan ja tieto virheitä tavoittaa vastuulliset.

>Kannattavuuden parantaminen

Seuraava kuvio havainnollistaa, kuinka logistiikan avulla voidaan parantaa kannattavuutta.

Logistiikan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Toiminnan laadun parantaminen lisää tuotteiden myyntiä ja sitä kautta myyntituloja ja yrityksen voittoa.

Pääomien hallinnan kehittäminen tarkoittaa toimitusketjuun sitoutuneen pääoman pienentämistä. Tuotteen raaka-aineiden, tuotteen osien tai valmiiden tuotteiden ostamiseen käytetylle pääomalle kertyy korkokuluja, jos hankintoja pidetään varastossa tai kuljetetaan pitkiä matkoja. Vaihtoehtoisesti sama rahamäärä olisi voitu sijoittaa tuottavasti muualle, eli varastoon sidotussa pääomassa menetetään sijoitustuottoja. Sidotun pääoman vähentämisen lisäksi puhutaan nopeammasta pääoman kierrosta, eli sama toimintaan sidottu pääoma on vähemmän aikaa kiinni yhdessä tuotteessa, kunnes tuotteesta saadaan maksu ja pääoma voidaan käyttää toisen tuotteen toimitusketjuun.

Toimitusketjun kustannustehokkuutta voidaan parantaa kehittämällä operatiivista toimintaa ja saavuttaa siten korkeampi voittoprosentti. Esimerkiksi varastointiin ja kuljetukseen liittyy aina riski tuotteen tai sen rikkoutumisesta tai sen arvon vähenemisestä esimerkiksi pilaantumisen tai sesonkimuutosten myötä, mikä johtaa kustannusten kasvuun.

Toiminnan läpinäkyvyys

Maailmanlaajuisen logistiikan hallintaa vaikeuttavat tiukat kilpailuolosuhteet ja tuotteiden lyhenevät elinkaaret. Niiden vuoksi lyhyiden toimitusaikojen lisäksi on hallittava lyhyet valmistusajat. Globaaleilla markkinoilla onnistuakseen yrityksen on saavutettava joustavuus logistisen järjestelmänsä kautta niin, että se kykenee vastaamaan markkinoiden muutoksiin. Tähän päästään esimerkiksi lyhentämällä jakelukanavaa ja parantamalla sen läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että toimitusketjun eri osapuolille välitetään tietoa esimerkiksi tilauksista, tavaran tilauksista, sijainnista ja varastotasoista.

Integrointi ja koordinointi

Logistiikan kehittyminen yhä enemmän kohti tilaus-toimitusketjun hallintaa johtaa tarpeeseen integroida toiminnot yhä tiiviimmin toisiinsa. Se edellyttää yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä toimittajien kanssa, tehokkuuden parantamista ja esimerkiksi yhteistä jakelusuunnittelua. Tällöin valmistajilla on yhteisiä varastoja ja tuotteet kulkevat alueellisten jakelukeskusten kautta jakelijasta riippumatta. Myös keskuksista lähteviä kuljetuksia yhdistellään.

Tietovirtojen ja tiedon läpinäkyvyyden varmistaminen ennaltaehkäisee virheitä, vähentää kapasiteetti- ja saatavuusongelmia sekä varastointia. On muistettava, että toimitusketjun toimimattomuuden maksaa viime kädessä loppuasiakas, sillä heikosta yhteistyöstä aiheutuvat kulut siirtyvät alavirtaan ylimääräisinä ja välillisinä kustannuksina.