Kategoria: Ilo

Strategiset tuotteet ja -palvelut

Tässä ruudussa ovat yrityksen kannalta tärkeimmät, volyymiltaan ja arvoltaan suurimmat ja merkittävimmät hankinnat, jotka ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisiä. Autovalmistajalle tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi moottorien alikokoonpanot, paperinvalmistajalle prosessikemikaalit ja matkapuhelinvalmistajalle mikropiirikortit. Näiden tuotteiden ja...

Pullonkaulatuotteet ja -palvelut

Tämä ruutu kuvaa tuotteita ja palveluita, joilla on sinänsä vähäinen merkitys yrityksen talouden kannalta, mutta joita tarvitaan välttämättä (esimerkiksi tuotantolaitteiden varaosat) ja joita saa mahdollisesti vain harvalta, tai yhdeltä toimittajalta (ns. myyjän markkinat). Tällaisissa...

Rutiinituotteet ja -palvelut

Rutiinituotteissa- ja palveluissa on ostajan markkinat, ts. markkinoilla on runsaasti tarjontaa, mutta ko. kategorioiden tulosvaikutus on vähäinen tai korkeintaan keskisuuri. Yritykselle tällaiset hankinnat kannattaa hoitaa mahdollisimman kustannustehokkaasti, sillä vaikka suora tulosvaikutus onkin vähäinen, saattavat...

Hankintastrategiat ja ostoportfolio

Ostotoiminta (Purchasing, Procurement) on ostamisen yleistermi. Perinteisesti sitä kuvataan prosessina, joka alkaa tarpeen määrittelyllä ja päättyy ostolaskujen maksuun. Nykyaikainen näkemys laajentaa tätä ajattelua, ja käytännön ostoprosessi voidaan nähdä osana strategista hankintatoimea ja ulkoisten resurssien...

Hankintojen organisointi

Edelläkävijäyrityksissä puhutaan usein ulkoisten resurssien johtamisesta perinteisen ostamisen sijaan. Tämä termien muutos heijastelee paljon laajempaakin käsitysten muuttumista. Hankittavat tavarat ja palvelut voidaan nähdä yrityksen ulkopuolisina resursseina, joita johdetaan erilaisia modernin hankinnan keinoja monipuolisesti hyödyntäen....

Kokonaiskustannusajattelu

Hankinta- tai ostohinta on usein hankintojen osalta kaikkein näkyvin osuus, ja tästä johtuen usein ajatellaan, että hankinta- tai ostohinta on yhtä kuin hankinnan kustannus. Tämä johtaa kuitenkin helposti harhaan, sillä hankinnoista aiheutuu elinkaaren aikana...

Hankintojen taloudellinen merkitys

Keskimääräisessä yrityksessä ulkopuolelta hankitut tavarat, materiaalit ja palvelut muodostavat noin 80% yrityksen kaikista kustannuksista. Tämä sisältää sekä suorat, tuotantoon liittyvät ostot ja alihankinnat, jotka tavallisesti näkyvät tuloslaskelmassa ostoina, että epäsuorat hankinnat, kuten ulkoistetut henkilöstöpalvelut,...