Kategoria: Vuo

Toimittajamarkkinat

Moderniin hankinta-ajatteluun kuuluu olla selvillä siitä, mitä toimittajamarkkinoilla tapahtuu. Fiksulla hankinta-asiantuntijalla on siis aina tuntosarvet pystyssä uusien toimittajien ja mahdollisuuksien osalta. Eri alojen messut ovat oiva tapa tutustua uuteen tarjontaan, toisaalta internet tuo valtavan...

Tarvekartoitus

Tarpeen tai kysynnän kartoittaminen on kriittinen vaihe hankintaprosessissa, sillä tässä kohtaa määritellään, mitä tarvitaan, kuinka usein, missä muodossa, miten toimitettuna ja niin edelleen. Suorien hankintojen, kuten valmistavassa yrityksessä raaka-aineiden tai komponenttien tarve on yleensä...

Hankintaprosessi

Hankintaprosessi on systemaattinen tapa lähestyä toimittajamarkkinoita. Hankintaprosessi tähtää siihen, että yritykselle valitaan mahdollisimman sopiva toimittaja tai toimittajat yrityksen tarvitsemien tuotteiden, raaka-aineiden, komponenttien, osa-kokoonpanojen ja palveluiden osalta. Hankintaprosessiin kuuluu useita eri vaiheita, kuten tarpeen kartoitus,...

Kategoriajohtaminen ja kategoriastrategia

Kuten sivulla Hankintastrategiat ja ostoportfolion avulla esitettiin, yksi ja sama toimintamalli ei sovi kaikkiin hankintoihin, sillä hankintatilanteet ovat erilaisia ja hankintakategorioissa on eroja. Kategoriastrategia vastaa kysymykseen, miten kyseistä hankintakategoriaa ja siihen liittyviä kokonaiskustannuksia (ns....

Massa- ja volyymituotteet/palvelut

Tähän ruutuun sijoittuvat kategoriat ovat merkitykseltään suuria: niitä ostetaan määrällisesti paljon, niissä on paljon rahaa kiinni, ja niihin liittyvien kustannusten nousulla tai laskulla on suora vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Toisaalta massa- ja volyymituotteissa vallitsee ostajan...

Strategiset tuotteet ja -palvelut

Tässä ruudussa ovat yrityksen kannalta tärkeimmät, volyymiltaan ja arvoltaan suurimmat ja merkittävimmät hankinnat, jotka ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisiä. Autovalmistajalle tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi moottorien alikokoonpanot, paperinvalmistajalle prosessikemikaalit ja matkapuhelinvalmistajalle mikropiirikortit. Näiden tuotteiden ja...

Pullonkaulatuotteet ja -palvelut

Tämä ruutu kuvaa tuotteita ja palveluita, joilla on sinänsä vähäinen merkitys yrityksen talouden kannalta, mutta joita tarvitaan välttämättä (esimerkiksi tuotantolaitteiden varaosat) ja joita saa mahdollisesti vain harvalta, tai yhdeltä toimittajalta (ns. myyjän markkinat). Tällaisissa...

Rutiinituotteet ja -palvelut

Rutiinituotteissa- ja palveluissa on ostajan markkinat, ts. markkinoilla on runsaasti tarjontaa, mutta ko. kategorioiden tulosvaikutus on vähäinen tai korkeintaan keskisuuri. Yritykselle tällaiset hankinnat kannattaa hoitaa mahdollisimman kustannustehokkaasti, sillä vaikka suora tulosvaikutus onkin vähäinen, saattavat...

Hankintastrategiat ja ostoportfolio

Ostotoiminta (Purchasing, Procurement) on ostamisen yleistermi. Perinteisesti sitä kuvataan prosessina, joka alkaa tarpeen määrittelyllä ja päättyy ostolaskujen maksuun. Nykyaikainen näkemys laajentaa tätä ajattelua, ja käytännön ostoprosessi voidaan nähdä osana strategista hankintatoimea ja ulkoisten resurssien...

Hankintojen organisointi

Edelläkävijäyrityksissä puhutaan usein ulkoisten resurssien johtamisesta perinteisen ostamisen sijaan. Tämä termien muutos heijastelee paljon laajempaakin käsitysten muuttumista. Hankittavat tavarat ja palvelut voidaan nähdä yrityksen ulkopuolisina resursseina, joita johdetaan erilaisia modernin hankinnan keinoja monipuolisesti hyödyntäen....