Kategoria: Tap

Logistiikkastrategia

Toimitusketjun hallinnassa auttaa merkittävästi logistiikkastrategia, jonka avulla toimintaa suunnitellaan ja linjataan usean vuoden aikajänteellä. Siihen kuuluu järjestelmien ja prosessien suunnittelua ja toteutusta sekä toiminnan valvontaa ja ohjausta. Logistiikkastrategian avulla tavoitellaan mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja kustannustehokkuutta....

Älykäs liikenne

Liikennesuunnittelu tarkoittaa katujen, teiden ja raiteiden suunnittelua. Pohjana käytetään liikennelaskentoja ja ennusteita liikenteen kysynnästä. Lisäksi liikennesuunnittelijat parantavat liikenneturvallisuutta ja ohjaavat muun muassa liikennevaloja ja pysäköintiä sekä liikennenopeuksia. Perinteinen liikennesuunnittelu on painottunut uusien teiden tai...

Arvoketjut

Toimitusketjun ohella puhutaan myös arvoketjuista (value chain), koska toimitusketjun hallinnalla tavoitellaan arvonlisäystä asiakkaalle mahdollisimman alhaisilla kokonaiskustannuksilla. Arvonlisäyksellä tarkoitetaan tuotetta, sen osaa tai siihen liittyvää palvelua, esimerkiksi tuotteen kuljettamista kaupasta kotiin. Arvoketjun muodostavat toimitusketjun eri...

Logistiikan tavoitteita ja toimintamalleja

Mitä logistiikalla tavoitellaan ja millaisilla toimintatavoilla tavoitteisiin pyritään? Tiedon jakaminen logistisessa ketjussa Kilpailuedun mahdollistamiseksi tietoa on jaettava avoimesti ketjun eri osapuolten välillä. Esimerkiksi kaupan ala toimii kiinteässä yhteistyössä teollisuuden kanssa jakaen tietoa asiakaskysynnästä. Näin...

Palvelutasojen luokitus – ABC

Palvelutasoja voidaan luokitella ja kehittää esimerkiksi ABC (Pareto) -analyysin avulla (Paretoajattelu – ABC-luokittelu). Italialainen ekonomisti ja sosiologi Vilfred Pareton (1848–1923) nimeä kantavaa menetelmää kutsutaan myös 20/80- säännöksi. Sen mukaisesti 20 prosenttia asiakkaista (A-luokka) tuo...

Helsingin satama

Pääkaupunkiseutu on Suomen kansallisen ja kansainvälisen logistiikan solmukohta. Alueella sijaitsee Suomen tärkein yksikköliikennesatama sekä lentorahtiasema. Alueen merkitystä Suomen logistisena keskipisteenä on kasvattanut metropolialueen asukasmäärän kasvun lisäksi yritysten logistiikkatoimintojen keskittäminen pääkaupunkiseudulle yhä harvempiin ja suurempiin...

HaminaKotka satama

HaminaKotka Satama Oy sijaitsee Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajapinnassa. Satama on E18- moottoritien ja rautatieyhteyksien välittömässä läheisyydessä. Loistavan sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä ansiosta HaminaKotkan satama on merkittävä kauttakulkureitti ja kaikkien kuljetusmuotojen keskipiste. HaminaKotka on Suomen...

Suomen satamien kehittyminen

Yleisen taloudellisen toimeliaisuuden kasvaessa kasvavat merikuljetukset ja siten myös satamien tavaramäärät. Tuotteita ei valmisteta enää yhdellä kertaa yhdessä maassa vaan raaka-aineet ja välituotteet voivat vaihtaa maata useaan kertaan. Tuotannon määrän lisääntyessä kuljetusten määrä lisääntyy...

Sataman toiminnan kehittäminen

Sataman erikoistuminen tiettyihin tuoteryhmiin on välttämätöntä tehokkaan toiminnan saavuttamiseksi. Sataman tulee hankkia valitsemilleen tuoteryhmille sopivaa käsittely- ja varastointikalustoa. Sataman kilpailukyky ei kuitenkaan perustu ainoastaan sen toiminnan operatiiviseen tehokkuuteen vaan myös sataman rooliin osana sen...

Tiedonkulku satamassa

Tänä päivänä kaikkein tärkein satamakone on tietokone, joka välittää tiedot kuljetettavasta tavarasta kaikkien osapuolten kesken. Ilman tätä tietovirtaa tavara ei liiku. Tavaraliikenteeseen liittyvä tietoliikenne alkaa kuljetussopimuksesta lastitilan varaukseen ja erilaisten lastaussuunnitelmien, kuljetuksen varmistusten, raportointien,...