Konossementti (Bill of Lading)

Konossementti on merikuljetuksiin liittyvä asiakirja. Konossementillä on pitkät perinteet. Jo vuoden 1667 merilaissa oli säännöksiä konossementista. Merimatkoilla tarvittiin paperia, joka symbolisoi tavaraa. Tavara voitiin myydä vaikkapa kuljetuksen aikana myymällä konossementti (vastaanottajan vaihtomahdollisuus).

Kuljetussopimuksen osapuolet

Lastinantaja
on se, joka solmii kappaletavaran merikuljetusta koskevan sopimuksen rahdinkuljettajan kanssa.

Rahdinkuljettaja
on se, joka solmii lastinantajan kanssa sopimuksen kappaletavaran merikuljetuksesta.

Laivaaja
on se, joka luovuttaa tavaran kuljetettavaksi.

Vastaanottaja
on se, joka on nimetty vastaanottajaksi kuljetusasiakirjassa tai muulla tavoin tai, joka muuten osoittaa olevansa oikeutettu ottamaan tavaran vastaan, esim. esittämällä alkuperäiskappaleen haltijakonossementista.

Konossementti

Rahdinkuljettajan antama tai hänen puolestaan annettu asiakirja, joka on:

 1. TODISTE kuljetussopimuksesta
 2. KUITTI siitä, että rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran kuljetusta varten tai lastannut tavaran alukseen
 3. SITOUMUS toimittaa tavara määräpaikkaan
 4. SITOUMUS luovuttaa tavara määräpaikassa ainoastaan sille, joka esittää alkuperäisen konossementin (= asiakirjan palauttamista vastaan).

Linjaliikenteessä konossementti (linjakonossementti) sisältää lisäksi tavaraan liittyviä tietoja sekä rahdinkuljettajan ilmoituksen niistä ehdoista, joilla tavara on otettu kuljetettavaksi. Hakuliikenteessä konossementti on muodoltaan lyhyempi ja sisältää viittauksen rahtaussopimukseen (sertepartiaan), jossa kuljetusehdot on tarkemmin sovittu.

Erottelu linjaliikenne- ja hakurahtiliikennekonossementteihin ei välttämättä enää tänä päivänä ole tarpeen. Normaaleja konossementteja käytetään myös rahtaussopimuksissa.

 1. Rahdinkuljettaja antaa laivalle konossementin vastaanottaessaan tavarat tai kun tavarat on lastattu laivaan.
  • Lastattu konossementti = On Board B/L
  • Vastaanottokonossementti = Received for Shipment B/L
 2. Lastinantaja lähettää saamansa konossementin pankin kautta ostajalle. Tavarat kulkevat samanaikaisesti laivalla kohti määräsatamaa.
 3. Vastaanottaja toimittaa saamansa konossementin rahdinkuljettajan määräsatamassa olevalle asiamiehelle, joka luovuttaa tavaraerän sillä edellytyksellä, että merirahti ja rahdinkuljettajan muut saatavat on maksettu.

Ellei ostaja pysty esittämään ko. tavaraerää koskevaa konossementtia, ei hän saa tavaraa ulos rahdinkuljettajalta. Tämän muista kuljetusasiakirjoista, esim. rahtikirjoista poikkeavan luonteensa johdosta konossementti on tavaraan oikeuttava asiakirja.

Ensimmäisessä kuvassa on Konossementti / BL lomake. Lomakkeen liitteeksi laivaajalle annetaan Standard Conditions of Carriage (SCoC), toisessa ja kolmannessa kuvissa.

Lastaus- ja vastaanottokonossementti

Konossementit voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, missä tavara on konossementin allekirjoitushetkellä.

Lastaus eli ”ON BOARD” -konossementti

Kuten nimikin sanoo, on tavara konossementin allekirjoittamishetkellä jo laivassa. Lastauskonossementissa on mainittava aluksen nimi ja lastauspaikka. Lisäksi siinä on oltava tapahtunutta lastausta osoittava merkintä, esim:

 • ”Shipped on board the vessel…”
 • ”Shipped in apparent good order and condition…”

Tavallisesti tämä on jo valmiiksi painettu tavaraselostesivun tekstiin. Ellei tällaista ole, voidaan se jälkeenpäin lisätä konosementtiin esim. leimasimella. Rahdinkuljettaja on velvollinen antamaan lastauskonos­sementin, jos laivaaja sitä pyytää.

Miksi ”on board” -konossementti on toisinaan tärkeä?

 1. Vasta nyt lastinantaja tietää, että tavaraerä on konossementin allekirjoittamispäivämäärällä todella laivattu ko. alukseen.
 2. Pankit vaativat usein esim. remburssikaupassa ”on board” -konos­sementtia.
 3. Usein rahdinkuljettajat antavat konossementtiin varauksen, etteivät ole vastuussa lastauksen alkamista edeltävältä eivätkä purkamisen päättymisen jälkeiseltä ajalta (= kyse on rahdinkuljettajan vastuukaudesta). Jos ”on board” -konossementti on annettu, ei em. varauksella ole suurta merkitystä, sillä rahdinkuljettajan kontrollipiste on hänen vastuualueensa sisällä.

Vastaanotto- eli ”RECEIVED FOR SHIPMENT” -konossementti

Vastaanottokonossementti ilmoittaa, että rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran kuljetettavaksi. Se ei edellytä tavaran olevan konossementin allekirjoitushetkellä tietyssä laivassa, vaan tavara voi olla myös rahdinkuljettajan terminaalissa, rahdinkuljettajan kokoamisasemalla sisämaassa jne.

Koska rahdinkuljettaja voi vapauttaa itsensä vastuusta lastauksen alkamista edeltävältä ja purkauksen päättymisen jälkeiseltä ajalta, ei vastaanottokonossementille voida ehkä antaa samaa painoa kuin ”on board” -konossementille. Niinpä pankit voivat joskus kieltäytyä hyväksymästä vastaanottokonossementtia.

Vastaanottokonossementin käyttö on yleistynyt viime vuosina huomattavasti lähinnä siksi, ettei ”on board” -konossementteja ehdittäisi toimittaa määräsatamaan ennen laivan saapumista. Myös pankit kelpuuttavat vastaanottokonossementteja helpommin kuin ennen.

Konossementin määritelmän mukaan tavara luovutetaan määräsata­massa ainoastaan sille, joka esittää alkuperäisen konossementin. On huomattava, että vaikka käytännössä annetaankin useita konossementin alkuperäiskappaleita, jo yhden asianmukaisesti siirretyn konossementin esittäjä saa tavaran haltuunsa määräsatamassa. Muussa kuin määräpaikassa on tavaroita haluavan esitettävä kaikki alkuperäiset konossementit (täysi sarja) samanaikaisesti. Näin ollen ainoastaan se, joka omistaa täyden sarjan konossementteja, voi olla varma yksinoikeudesta tavaraan. Konossementin jäljennökset (Copy B/L) on tehty erilaisia kaupallisia tarkoituksia varten, eikä niillä ole tavaraan oikeuttavaa luonnetta.

Tavaran luovuttamisen perusteet määräsatamassa:

 1. Vastaanottajan tulee esittää konossementin alkuperäiskappale rahdinkuljettajalle.
 2. Vastaanottajan tulee olla nimetty vastaanottajaksi konossementissa.
 3. Konossementista ilmenee yhtenäinen sarja siirtoja, jotka johtavat konossementissa mainitusta vastaanottajasta siihen, joka vaatii tavaran luovuttamista.
 4. Konossementti on luovutettu avosiirrolla.
 5. Vastaanottajan on maksettava rahdinkuljettajan kulut tai asetettava näitä vastaava vakuus sekä täytettävä muut tavaran kuljetus- ja luovutusehdot.

Jos rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran edellämainittujen sääntöjen vastaisesti, voi hän joutua korvausvastuuseen oikealle vastaanottajalle.

Konossementti on esittämispaperi (Merilaki 13:54). Jos konossementti on kadonnut, on sen uusi haltija, mikäli hän on saanut sen vilpittömässä mielessä ja asianmukaisesti siirrettynä, oikeutettu pitämään konossementin itsellään (Merilaki 13:56). Tällöin hän voi saada myös ko. tavaran haltuunsa, sillä rahdinkuljettajan velvollisuuksiin määräsatamassa kuuluu ainoastaan tarkistaa, että konossementti on sen esittäjälle asianmukaisesti siirretty, minkä jälkeen hän voi luovuttaa tavaran konossementtia (ja maksettua rahtia) vastaan.

Mikäli useampia konossementin haltijoita ilmaantuu samanaikaisesti vaatimaan tavaraa itselleen, on rahdinkuljettajan talletettava tavara vastaanottajan lukuun, eikä hän saa luovuttaa sitä kenellekään. Tuomioistuimen tai vastaavan tehtävänä on sen jälkeen ratkaista tavaran kohtalo.

Alkuperäiskonossementti (Original B/L)

Samaa laivausta koskeva konossementti kirjoitetaan linjaliikenteessä yleensä useana alkuperäiskappaleena laivaajan toivomusten ja vallitsevan käytännön mukaan. Lukumäärä on tekstissä mainittava. Keskenään kaikki alkuperäiskappaleet ovat samansisältöisiä, samanarvoisia ja muodostavat yhdessä täyden sarjan.

Määräsatamassa rahdinkuljettaja luovuttaa kuljettamansa tavaran jo yhtä asianmukaisesti siirrettyä alkuperäiskonossementtia vastaan ja samalla hetkellä tulevat muut alkuperäiskonossementit mitättömiksi. Muualla kuin määräsatamassa saa tavaran haltuunsa ainoastaan se, joka esittää täyden sarjan alkuperäiskonossementteja.

Konossementin alkuperäisyys on käytävä ilmi sen sisällöstä. Joskus tieto tästä on painettu siihen jo valmiiksi, mutta vielä yleisempää on, että konossementti varustetaan ”ORIGINAL”-leimalla samalla, kun se allekirjoitetaan. Toisinaan leimataan järjestystä osoittavat nimitykset ”ORIGINAL”, ”DUPLICATE”, jne. On kuitenkin muistettava, että ne ovat kaikki keskenään samanarvoisia ja oikeuttavat tavaran saantiin.

Koska nykyään tiedonvälitys, posti, pikarahti, yms. toimivat nopeasti ja luotettavasti, ei ainakaan Euroopan sisäisessä liikenteessä ole enää todellista tarvetta vaatia useampaa kuin yhtä alkuperäiskonossementtia.

Jäljennöskonossementti (Copy B/L)

Alkuperäisen konossementin lisäksi valmistetaan jäljennöskonossementteja erilaisia kaupallisia tarkoitusperiä varten. Jäljennöskonossementeissa on ”original”-leiman sijasta ”COPY”-leima, eikä niillä ole tavaran saantiin oikeuttavaa luonnetta. Lisäksi jäljennöskonossementit ovat allekirjoittamattomia. Sisällöltään ne ovat tarkoin alkuperäisen kaltaisia.

Kaikki huomautukset, korjaukset, lisäykset jne., jotka kirjoitetaan alkuperäiskonossementteihin, on kirjoitettava myös jäljennöksiin.

Käytännössä yleisimmin valmistetaan yhtä tavaraerää kohden:

 • 3 kpl alkuperäiskonossementteja
 • 8 kpl jäljennöskonossementteja

Määristä voidaan kuitenkin poiketa, eikä yllämainittu ole mikään suositus.

Puhdas ja likainen konossementti (Clean Bill of Lading, Claused Bill of Lading)

Kuten jo aiemmin on todettu, saattaa rahdinkuljettaja tavara- ja konossementtivastuun mukaisesti joutua korvausvelvolliseksi, elleivät konossementissa mainitut tiedot ole oikeat. Niinpä hänen on jo siinä vaiheessa, kun hän vastaanottaa tavaran, valvottava, että kollien lukumäärä, tavaran havaittava tila ym. todella täsmäävät niiden tietojen kanssa, jotka laivaaja on ilmoittanut.

Puhtaaksi (Clean B/L) nimitetään konossementtia, johon ei ole lisätty mitään sellaisia lausekkeita, joissa nimenomaan ilmoitetaan jostakin tavaran tai pakkauksen puutteellisuudesta.

Seuraavat seikat eivät muuta puhtaan konossementin luonnetta:

 1. lausekkeet, joissa ei nimenomaan todeta tavaran tai pakkauksen olevan epätyydyttävä, esim. ”käytettyjä laatikoita”.
 2. lausekkeen, jossa korostetaan sitä, että kuljetuksen suorittaja ei ole vastuussa tavaran luonteesta tai pakkauksesta aiheutuneesta vahingonvaarasta.
 3. lausekkeet, joissa kuljetuksen suorittaja ilmoittaa, että hän ei ole tietoinen tavaran sisällöstä, painosta, mitoista tai teknillisistä yksityiskohdista.

Kun konossementti ei ole puhdas, sitä sanotaan likaiseksi (Unclean tai Claused B/L). Tällainen voi aiheutua, kun konossementtiin tavarasta tai tapauksesta riippuen on lisätty esim.

”wet cartons”(kastuneita laatikoita)
”damaged drums”(tynnyrit vahingoittuneet)
”two parcels missing”(kaksi kollia puuttuu)
”short shipped”(tavaraa puuttuu)

Laivaajat pyrkivät yleensä saamaan konossementin puhtaana, sillä rahdinkuljettajan tekemät ylimääräiset huomautukset voivat tietyissä tapauksissa aiheuttaa sen, että ostaja kieltäytyy lunastamasta tavaraerää, ellei mennä huomattaviin alennuksiin. Myös remburssikaupan yhteydessä syntyy vaikeuksia, jos konossementti on likainen, sillä pankki voi kokonaan kieltäytyä vastaanottamasta viejän esittämiä asiakirjoja.

Vastuuvapaussitoumus (Letter of Indemnity)

Koska viejälle on erittäin tärkeää, että konossementti julkaistaan puhtaana, on käytäntö useissa tapauksissa johtanut siihen, että laivaaja antaa rahdinkuljettajalle vastuuvapaussitoumuksen, jossa hän sitoutuu vastaamaan kaikista niistä kustannuksista, joita rahdinkuljettajalle saattaa koitua siitä, että tämä antaa likaisen sijasta puhtaan konossementin.

On selvää, että tällainen ostajaa harhauttava totuuden kiertäminen on vailla oikeudellista pohjaa. Kyseessä on periaatteessa tavaran hyväuskoista ostajaa vastaan tehty petos, johon rahdinkuljettaja – laivaajan vaatimuksesta – syyllistyy antaessaan ostajalle tavarasta harhauttavan kuvan.

Sitoumukset ovat toisinaan aiheuttaneet laivaajien ja ostajan välillä erimielisyyksiä. Myös konossementin arvo vaihdantapaperina on kärsinyt sitoumuksen vuoksi. Ostajan oikeusturvan takaamiseksi on merilaissa säädetty, että rahdinkuljettaja on velvollinen vastaanottajan pyynnöstä

 1. ilmoittamaan, onko sitoumus annettu
 2. kertomaan sitoumuksen sisällön.

Kaikkein parasta olisi, jos sitoumuksen käytöstä voitaisiin kokonaan luopua.

Tavaran luovutus sitoumusta vastaan

Sitoumusta käytetään joskus myös tuonnin yhteydessä. Tällöin tarkoitetaan tapausta, jossa tuoja sitoutuu vastaamaan kaikesta vahingosta, joka mahdollisesti koituu rahdinkuljettajalle syystä, että hän luovuttaa tavaran ilman alkuperäistä konossementtia.

Myös tämän tuonnin yhteydessä käytetty sitoumus on vailla oikeudellista pohjaa eikä rahdinkuljettaja saisi sitä hyväksyä, sillä rahdinkuljettaja on sitoutunut luovuttamaan tavaran ainoastaan alkuperäistä konossementtia vastaan. Sitoumus siis alentaa konossementin arvoa vaihdantapaperina.
Käytännössä luovutussitoumuksia kuitenkin silloin tällöin käytetään johtuen merikuljetusten nopeutumisesta suhteessa asiapapereiden kulkuun, ellei merirahtikirjaa ole käytetty.

Ilman sitoumuksen käyttöä maahantuoja saattaisi joutua vaikeuksiin, tai tavaran luonne ei kestä varastointia määräsatamassa alkuperäiskonossementtien ollessa vielä matkalla, postissa, tms.
Tätä uusittaessa kesällä 2014 voidaan todeta, että tavaerien, jotka liikkuvat normaalilla konossementillä, luovutus sitoumusta vastaan on merkittävästi vähentynyt.

Kansilasti

Normaalia ruumalastia suuremman vahingoittumisvaaran vuoksi rahdinkuljettajalle on jätetty oikeus vapauttaa itsensä vastuusta kansilastin osalta. Ehtona, että rahdinkuljettajan tekemää varausta sovelletaan, on:

 1. Tavara ilmoitetaan konossementissa kannelle lastatuksitällaisia merkintöjä ovat mm.
  • ”ON DECK”
  • ”SHIPPED ON DECK AT SHIPPER’S RISK”.
 2. Tavara tosiasiallisesti kuljetetaan kannella
  • vaikka tavara on konossementissa ilmoitettu kannelle lastatuksi, mutta tavara kuljetetaan merkinnästä huolimatta kannen alla, on kuljetukseen ja rahdinkuljettajan vastuuseen sovellettava merilain säännöksiä.
 3. Kansilastille on rahdinkuljettajan lupa
  • rahdinkuljettaja ei kuitenkaan saa lastata tavaroita kannelle ilman laivaajan suostumusta.

Eläinten kuljetus

Koska kuljetukseen liittyy normaalia suurempi vahingoittumisvaara, on rahdinkuljettajalla oikeus vapauttaa itsensä vastuusta myös elävien eläinten osalta.

Yhteiskonossementti (Groupage B/L)

Kun konossementti sisältää useille eri vastaanottajille meneviä tavaraeriä, puhutaan yhteiskonossementista tai ryhmäkonossementista. Yhteiskonossementtia käytetään ns. yhteiskuljetusten yhteydessä, jolloin huolitsija kerää useita, tiettyyn määrämaahan tai -paikkakunnalle meneviä tavaraeriä yhteen ja lähettää ne yhdessä kuljetusyksikössä määrämaassa olevalle edustajalleen.

Viejän ja tuojan käsiin yhteiskonossementti joutuu harvoin, sillä vastaanottaessaan tavaroita yhteiskuljetusta varten, antaa lähtöpaikkakunnan huolitsija jokaisesta tavaraerästä viejällä:

 • Huolitsijan vastaanottotodistuksen (FCR)
 • Huolitsijan kuljetustodistuksen (FCT)
 • Huolitsijakonossementin (FBL)
 • tai muun senkaltaisen asiakirjan, jossa hän sitoutuu kuljettamaan tavarat sovitulle paikkakunnalle ja luovuttamaan ne asiakirjan esittämistä vastaan.

On huomattava, että huolitsijan vastaanottotodistus tai muu vastaavassa tarkoituksessa annettu asiakirja ei tee yhteiskonossementtia tarpeettomaksi. Yhteiskonossementin laatiminen jää nyt huolitsijan toimeksi, ja hän lähettää sen määräsatamassa olevalle edustajalleen. Edustajan tehtäväksi jää tavaroiden lunastaminen laivayhtiöltä yhteiskonossementtia vastaan sekä kunkin erän luovuttaminen erikseen vastaanottotodistuksen tms. esittäjälle. Yhteiskonossementin käytön etuna ovat mm. kustannussäästöt dokumentoinnin yhteydessä. Yhteiskuljetuksessa päästään myös säästöihin rahti-, vakuutus-, pakkaus- ym. kustannuksissa. Myös pienten tavaraerien vahingoittumis- ja häviämisriski pienenee oleellisesti yhteiskuljetuksessa verrattuna siihen, että ne kulkisivat omilla konossementeillaan erillisinä lasteina.

Linjakonossementti (Liner Bill of Lading)

Linjakonossementti on nimensä mukaisesti linjaliikenteessä käytetty konossementti. Linjakonossementista käyvät ilmi ne ehdot, joilla tavara on otettu kuljetettavaksi eikä se sisällä viittausta rahtaussopimukseen (sertepartiaan) kuten rahtauskonossementti, jota käytetään hakurahtiliikenteessä. Linjakonossementti on linjaliikenteen tärkein asiapaperi ja siinä on kaksi puolta:

 1. Tavaraselostesivu
  • Sitä puolta, johon laivausta koskevat tiedot lisätään, sanotaan tavaraselostesivuksi. Kansainvälisen standardityön ansiosta ovat tavaraselostesivut eri linjakonossementeissa saman näköiset. Vaikka sisältö vaihtelee, on samaa asiaa koskevat tiedot eri konossementtityypeissä pyritty sijoittamaan lomakkeelle samalle kohdalle.
 2. Lausekesivu
  • Konossementin sitä puolta, johon pääosa kuljetusta koskevia ehtoja, vastuuvarauksia ym. tietoja on merkitty, sanotaan lausekesivuksi.

Lausekesivun pienellä painetun tekstin sisältö eri konossementtityypeillä vaihtelee suuresti riippuen mm. linjasta, paikallisista oloista, kauppatavoista ja käytössä olevista laeista. Suomalaiset linjavarustamot ovat siirtyneet käytäntöön, jossa lausekesivu on julkaistu erillisenä kuljetuksen perusehdot -lomakkeena ”Standard Conditions of Carriage”, jota varustamo ja agentit jakavat laivaajille pyydettäessä sekä uusille laivaajilleen yleensä ensimmäisen laivauksen yhteydessä.

Koska linjakonossementin sisältö vaihtelee riippuen konossementista, olisi lastinantajan aina syytä tutkia sen molempien sivujen sisältö, ettei ikäviä yllätyksiä pääsisi syntymään. Tähän kehottaa myös tavaraselostesivun teksti, johon yleensä on painettu seuraavaan tapaan kuuluva teksti: ”Laivaaja hyväksyy nämä kuljetuksen perusehdot omasta, vastaanottajan ja/tai tavaroiden omistajan tai omistusoikeuden haltijan puolesta…”

Kauttakulkukonossementti (Through Bill of Lading)

Kauttakulkukonossementiksi sanotaan konossementtia, josta käy ilmi, että tavaran kuljetuksen suorittaa osittain muu henkilö kuin päärahdinkuljettaja. Linjaliikenteessä menettely kauttakulkukonossementin kanssa tapahtuu yleisimmin siten, että ensimmäinen rahdinkuljettaja antaa laivaajalle kauttakulkukonossementin ja ottaa samalla itselleen pääkuljettajan kuljetusvelvollisuuden tavaran toimittamisesta lopulliseen määräsatamaan.

Yleensä kun kauttakulkukonossementin antaja luovuttaa tavaran seuraavalle rahdinkuljettajalle edelleen lastattavaksi, hän vaatii siitä todistukseksi kuitin tai erityis- eli paikalliskonossementin (Local B/L). Paikalliskonossementin tarkoitus on suojata ensimmäisen rahdinkuljettajan asemaa kuljetuksen tämän osan aikana. Vastaanottaessaan tavaran tulee rahdinkuljettajan paikalliskonossementtiaan allekirjoittaessaan tarkastaa, että tavaran
havaittava tila, kolliluku jne. pitävät paikkansa.

Esimerkki: Kauttakulkukonossementin antaja on varustamo A:n asiamies Helsingissä. Tavaran ensimmäinen rahdinkuljettaja (laivayhtiö B) antaa A:lle paikalliskonossementin ja huolehtii tavaran jatkokuljetuksesta Helsingistä Göteborgiin, jossa se luovuttaa tavaran A:lle paikalliskonossementtia vastaan lopullisessa määräsatamassa.

Toisinaan taas paikalliskonossementti asetetaan suoraan ostajalle. Tällöin paikalliskonossementtiin otetaan yleensä varovaisuussyistä määräys siitä, että tavara luovutetaan ainoastaan kauttakulkukonossementtia vastaan. Jos paikalliskonossementti ja kauttakulkukonossementti joutuvat eri henkilöille, katsotaan viimeksi mainitulla olevan etuoikeus. Käytännössä Euroopan sisällä paikalliskonossementin asemesta tehdään rahtikirja (Liner Waybill).

Elektroninen konossementti

CMI-säännöissä (Comite Maritime International), Rules for Electronic Bills of Lading, on kehitetty salaisella koodilla toimiva järjestelmä, jolla saadaan aikaan, että elektroninen konossementti voidaan luovuttaa kuljetusten aikana samalla tavoin kuin perinteinen konossementti. Koodia käytetään määräysvallan avaimena. Se voi samanaikaisesti olla vain yhdellä henkilöllä.

Koodin haltija voi antaa ohjeita ja määräyksiä rahdinkuljettajalle, kunnes hän luovuttaa koodinsa ostajalle. Ostaja tuhoaa vanhan koodin ja laatii uuden. Tämän myötä ainoastaan uudella koodin haltijalla on määräysvalta tavaraan. Elektronisessa konossementissa kyse on perinteisen konossementin uudesta sovellutuksesta.

Elektronisen konossementin käyttö on lisääntynyt, sen voi usein tulostaa laivayhtiön netti-sivuilta.

Seawaybill (käytetään myös nimeä Express-konossementti)

Ns. Express-konossementti on puhdas tavarakuljetusasiakirja eikä se yleensä osoita omistusoikeutta tavaraan eikä näin ollen ole vaihtokelpoinen. Mitään alkuperäistä asiakirjaa ei määräsatamassa tarvitse esittää, vaan tavara luovutetaan sille, joka on ilmoitettu tavaran vastaanottajaksi Express-konossementilla.

 Myös matkan aikana voidaan vastaanottajan nimeä vaihtaa.

Bill of Lading (Konossementti)

Bill of lading is a document associated with maritime transport. Bill of lading has long traditions. Already in 1667 Maritime law were regulations about bill of lading. Paper, which symbolized goods was needed during sea trips. Goods could be sold even during transportation by selling a bill of lading.

Parties in the transport agreement:

 • Sender (lastinantaja) is the one who makes maritime transport agreement concerning groupage with carrier.
 • Carrier (rahdinkuljettaja) is the one who makes maritime transport agreement concerning groupage with sender.
 • Shipper (laivaaja) is the one who releases goods for transportation.
 • Recipient (vastaanottaja) is the one who is designated recipient in the transport document or in other way or who would otherwise prove to be legitimate to receive the goods e.g. by presenting the original document of bill of lading holder.