Kemin satama

Kemin Satama Oy

Pohjoisin sijainti on merkittävä etu kuljetusten kokonaiskustannuksissa

Kemin Satama Perämerellä on erinomainen vienti­ ja tuontisatama Pohjois­Kalotin teollisuudelle. Sen kautta kulkee nopea reitti Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisille alueille sekä Murmanskin alueelle Venäjälle.

Viennin päätuotteet ovat puunjalostusteollisuuden tuotteita: selluloosa, paperi ja kartonki. Uusina vientituotteina ovat kaivosteollisuuden rikasteet. Kemin Satama toimii Lapin polttoainehuollon tuontisatamana. Erityisesti kaivosteollisuus tuo koneita, laitteita ja raaka­ aineita Kemin Sataman kautta. Perämerenkaaren tuulipuistojen voimaloiden komponentit tuodaan Lapin Syväsatama Ajokseen, josta on esteetön yhteys (7 km) E75­moottoritielle. Maakuljetukset minimoituvat käyttämällä käyttämällä Euroopan Unionin pohjoisinta kaikelle tavaralle ja kaikille toimijoille avointa yleistä satamaa.

Pian 50 vuoden ajan luotettava jäänmurto­ ja hinauspalvelu on varmistanut häiriöttömän ympärivuotisen ja joustavan liikennöinnin Pohjois­Kalotin ja muun maailman välille.

Kattavat reitit keskeisiin yhteyssatamiin

Kemin Satamalla on säännölliset laivalinjat ja ­yhteydet Euroopan tärkeimpiin satamiin kuten Lybeckiin, Antwerpeniin, Zeebruggeen, Göteborgiin ja Tilburyyn. Linjaliikenne on säännöllistä ja aikataulutettua, vuoroja on useita viikossa. Yhdysvaltojen Philadelphiaan liikennöidään myös säännöllisesti. Liikennettä on myös muihin Pohjanmeren satamiin sekä Välimerelle ja Pohjois­Afrikkaan.

Viikoittainen konttien feeder-­linja yhdistää Kemin sekä Hampurin, Bremerhavenin ja Antwerpenin. Kemin Satamassa konttivarustamot pitävät konttivarastoaan.
Laivoissa on kapasiteettia tarjolla myös muille asiakkaille.

Sataman tehtävät

Kemin Satama Oy:n tehtävät koostuvat hallinnollisista tehtävistä sekä satama­ ja aluspalveluista. Lisäksi tehtäviin kuuluvat satama­alueen kunnostus­ ja rakennustyöt sekä markkinointi.

Satama­ ja aluspalveluihin puolestaan kuuluvat kaikki ne käytännön työt, joilla edesautetaan laivojen liikkuvuutta, huoltoa, lastiliikennettä ja yhteydenpitoa yhteistyötahoihin. Lisäksi satamalaitos hankkii ostopalveluina myös eräitä sataman toimintaan liittyviä palveluja sataman käyttäjille.

Kunnostus­ ja rakennustyöalueeseen kuuluu Veitsiluodon satama­alue sekä Ajoksen satama­alueella tiet, kiinteistöt ja rautatiet. Näihin tehtäviin kuuluvat myös laitureiden rakentaminen ja huolto. Sataman tehtävät sisältävät lisäksi Ajoksen satama­altaan ja sataman omistuksessa olevien putkilinjojen kunnossapidon sekä myös sopimuspohjaisesti uusien putkilinjojen rakentamisen. Kemin Sataman tehtäviin kuuluu myös kiinteän omaisuuden mahdollisesta vuokraustoiminnasta vastaaminen.

Kemin Satama pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään kestävän kehityksen periaatteita. Käytännössä tämä tarkoittaa ympäristövaatimusten huomioon ottamista sataman rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa, energian tehokasta käyttämistä ja alusten jättämien sekä omassa toiminnassa syntyvien jätteiden asianmukaista keräystä, lajittelua ja kierrättämistä.

Kemin Satama Oy:n toimintajärjestelmä koostuu sertifioidusta ympäristö ISO 14001, työterveys, työturvallisuus OH­SAS 18001 ja laatujärjestelmästä ISO 9001.

Ympäristöjärjestelmämme sisältää mm. ympäristövaikutusten tunnistamisen ja arvioinnin, parannustoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen, ympäristövaikutusten valvonnan, tiedonkulun ja hätätilanteisiin varautumisen. Ympäristön laatujärjestelmällä pyrimme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia ja kohottamaan ympäristötietoisuutta omien työntekijöiden sekä satamassa toimivien sidosryhmien keskuudessa.

Kemin Sataman ympäristölupa vuodelta 2013 velvoittaa tekemään jatkuvaa ympäristön tarkkailua. Ympäristöluvan velvoitetarkkailu laadittiin yhteistyössä valvovan viranomaisen kanssa. Velvoitetarkkailu pitää sisällään mm. jätteen kertymisen, päästöt mereen ja ilmaan.

Kemin Satamassa seurataan veden laatua ja tehdään hiukkasmittauksia ympäristöluvan tarkkailu­ ja seurantavelvoitteiden mukaisesti. Lapin elinkeino­, liikenne­ ja ympäristökeskuksella ei ole ollut huomauttamista tuloksien suhteen.

Päivitettyä tietoa Kemin Sataman laivaliikenteestä.

Satamanosat

Kemin Satama Oy hallinnoi Ajoksen ja Veitsiluodon satamia sekä Öljysatamaa, joka on osa Ajoksen satamaa.

Lapin syväsatama Ajos

Ajoksen sataman kautta on mahdollisuus tuoda öljytuotteita, kemikaaleja, lipeää sekä bulk­ tuotteita kuten raakapuuta, haketta, paperin täyteaineita, esim. kaoliinia, sekä kontteja.

Vientipuolella Ajos soveltuu metsäteollisuuden tuotteiden, paperin, sellun, kartongin, sahapuutavaran sekä metalliteollisuuden tuotteiden vientiin. Ajoksesta on mahdollista viedä myös bulk­tuotteita, esimerkiksi rautaromua ja puupellettiä. Kontteihin lastattu vientitavara voi tietenkin olla hyvinkin monenlaista.

Kolme kertaa viikossa lähtevä linjaliikenne Eurooppaan ja kolmen viikon välein kulkeva linja Pohjois­Amerikkaan takaavat hyvän frekvenssin tavaroiden kuljettamiseen. Ajoksen sataman 10,0 metrin laiturisyväys mahdollistaa suurimmillaan noin 30 000 tonnin kertalaivauksen.

Veitsiluoto

Veitsiluoto toimii tuonnin osalta lähinnä Stora Enson Veitsiluodon tehtaan raaka­aineiden tuontisatamana. Satamaan tuodaan pääasiassa raakapuuta ja kalkkia.

Öljysatama

Kemin Öljysatama on osa Ajoksen satamaa. Sen kautta tuodaan Lapin ja Oulun alueille öljytuotteita rannikkokuljetuksina. Öljysatamassa on kaksi kevyiden polttoaineiden ja yksi raskaan öljyn purkauslinja sekä kemikaaliputkilinja.

Kemin Sataman tulevaisuudennäkymiä

Satama­alueen yhteydessä on pienteollisuusalue SARANA, joka tarjoaa yrityksille toimintamahdollisuuksia paikalla, josta logistiset yhteydet ovat todella hyvät.

Välittömästi Ajoksen sataman ja Sarana-­alueen viereen suunnitellaan biopolttoaineen tuotantolaitosta. Miljardin euron investointi tarkoittaisi pohjoisen puun käyttämistä raaka­ aineena. Tuotantolaitoksen toteuttaisi kiinalaistaustainen Kaidi­yhtiö. Tarvittavat ympäristöselvitykset, liikennesuunnitelmat, vuokra­alue tms. ovat valmiina investointipäätöksen tekemistä varten.

Kaivostoiminta Pohjois­Kalotin alueella lisää liikennevirtaa sekä tuonnin (mm. koneiden osia, kuljettimien osia, kaivoskoneita) että viennin (malmirikasteet) puolella. Kemin Sataman kautta hoidetaan kuljetuksia Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisimpiin osiin. Kemin Sataman tavoitteena on avata kuljetusreitti Luoteis­-Venäjälle, lähes miljoonan asukkaan Murmanskin alueelle, jossa on useita raskaan teollisuuden ja kaivostoiminnan yhtiöitä.

Lapin alueella valmistelun alla olevista kaivoshankkeista merkittävimmät ovat Soklin fosfori ja Kolarin rautamalmit. Rikasteiden kuljetusmäärät, yhteensä yli 3,5 Mtn/vuosi kiinnostavat Kemin Satamaa. Aikaisintaan vuonna 2020 käynnistyville hankkeille onkin tarjottu infrastruktuuria Ajoksesta.