Taloudellinen, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu

Vastuullinen liiketoiminta (Corporate Responsibility) käsittää taloudellisen, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun.

Taloudellinen vastuu

Taloudelliseen vastuuseen sisältyvät muun muassa liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta huolehtiminen. On selvää, että organisaatio voi huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan vain, jos sen taloudellinen suorituskyky on hyvä. Riskienhallinta on osa taloudellista vastuullisuutta. Hyvin hoidettu riskienhallinta vähentää ikäviä yllätyksiä, lisää taloudellista vakautta ja parantaa mahdollisuuksia arvioida kannattavuuden kehittymistä. Taloudellisessa vastuussa on tärkeää huomata nykyisten toimintamallien mahdolliset taloudelliset riskit tulevaisuudessa.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuullista toimintaa ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, vesien, ilman ja maaperän suojelu sekä luonnonvarojen säästeliäs käyttö. Ympäristövastuun näkökulmasta logistiikka on hoidettava mahdollisimman taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Ympäristönäkökulma voidaan huomioida niin, että esimerkiksi hankinnoissa painotetaan ekologista kestävyyttä ja elinkaariajattelua. Tällöin hankinnoissa tarkastellaan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen, kulutuksen ja uusiokäytön tai hävittämisen ympäristövaikutuksia.

Esimerkiksi kuljetuksia vähentämällä voidaan säästää sekä kustannuksia että ympäristöä. Kuljetuksia voidaan vähentää vaikkapa tilausrytmiä järkevöittämällä ja kehittämällä varastointiratkaisuja. Logistiikkakeskuksissakin pyritään ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi hybridilaitos hyödyntää maalämpöä ja siten esimerkiksi varaston lämmitys voidaan huolehtia maalämmön, puupellettien ja öljyn avulla. Kesäisin myös viilennys voidaan hoitaa maalämmöllä.

Sosiaalinen vastuu

Vaikeimmin määriteltävä yhteiskuntavastuun osa-alue on sosiaalinen vastuu. Euroopan komissio sisällyttää sosiaalisen vastuun piiriin esimerkiksi työterveyteen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät innovaatiot. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat erityisesti työelämään, henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät asiat. Tällaisia ovat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, työolosuhteet, tuoteturvallisuus ja hyvät toimintatavat.